У 1992 році кафедра одержала статус кафедри екології та хімії під керівництвом доктора географічних наук, професора А.В.Гриценко. У 2007 році наказом ректора університету кафедра стала кафедрою екології. Її очолив доктор географічних наук, професор, академік УЕАН А.В. Гриценко. Наш ВНЗ став одним з перших, що почав підготовку студентів в одній із самих прогресивних і затребуваних спеціальностей "Екологія та охорона навколишнього середовища", а кафедра екології стала випускаючою кафедрою з цієї спеціальності. Необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів в області охорони навколишнього середовища підтверджена потребою в професіоналах, які здатні до виконання задач сучасної екологічної політики України.

За останні роки кількість студентів, що навчаються за фахом, збільшилась у два рази. Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року кафедра екології в складі Харківського національного автомобільно - дорожнього університету за підтримкою Ректорату та учбово-методичного відділу створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави в кваліфікованих кадрах.

Основним напрямом педагогічної діяльності є підготовка фахівців - екологів з контролю змін параметрів літосфери, поверхневих і підземних вод, а також атмосфери; здатних обґрунтовано проводити моніторинг об'єктів, що контролюються; оцінювати кількісні параметри рівнів забруднення і прогнозувати зміни якості навколишнього середовища, вносити рекомендації щодо змін інтенсивності і характеру антропогенних впливів на навколишнє середовище. Підтвердженням якості є щорічні звіти Державної екзаменаційної комісії, у яких зазначено, що при захистах всіх екзаменаційних робіт використовуються нові інформаційні, цифрові, мультимедійні технології, дипломники використовують сучасні програми для обробки графічних матеріалів і екологічних баз даних на ПК. Щорічно до п'ятнадцяти дипломів захищається з відзнакою, до трьох-чотирьох дипломів - іноземними (французька, англійська, німецька) мовами, до яких додаються свідоцтва «секретар-референт» (активно сприяють цьому викладачі кафедри іноземних мов №1 і особисто зав. кафедри Є.М.Воронова).

З 2017 р. по теперішній час – завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Внукова Н. В. Вона є Член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Голова секції Інновацій викладання з гуманітарних, фундаментальних та природничих дисциплін Методичної ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).

Професорсько-викладацький склад кафедри екології нараховує 17 викладачів, з них: професорів докторів наук ‑ 4, доцентів, кандидатів наук – 12

На сьогодні кафедра ЕКОЛОГІЇ забезпечує повний цикл підготовки здобувачів вищої освіти  зі спеціальності 101 «Екологія».

Підготовка здобувачів проводиться за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами:

«Екологія та охорона навколишнього середовища» – рівень бакалавра.

«Екологічна безпека» – рівень магістра.

«Екологічна безпека» – рівень доктора філософії (аспірантура).

Сьогодні Кафедра екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету є членом консорціуму проекту CLIMAN «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату, який переміг в конкурсі Європейського Союзу Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти.

У рамках заключеного договору між Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (Україна) та Університетом EDUCONS (Сербія) при фінансуванні програми ERASMUS+: KA 1 відкриваються можливості для академічної мобільності студентів та викладання співробітниками нашого університету, які займаються вивченням різних аспектів проблеми охорони довкілля.