Освітньо-професійна програма "Інженерна геодезія"

Освітня програма

Інженерна геодезія

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Мова викладання

українська

Освітній ступінь

Магістр

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Форми навчання

денна, заочна, дистанційна, дуальна

Забезпечення підготовки зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» та формування здатності динамічно поєднувати спеціалізовані концептуальні наукові та практичні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері геодезії і землеустрою, спеціалізовані уміння і навички розв’язання проблем, які необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності, комунікативні навички з автономною діяльністю та відповідальністю під час розв’язання складних задач у широких або мультидисциплінарних контекстах і практичних проблем у галузі геодезії та землеустрою, що потребують нових стратегічних підходів; формування особистості, соціальної активності та громадянської позиції, що передбачає критичне осмислення професійних, наукових і соціальних проблем.  

Об’єкти вивчення та діяльності: теорії, методики, технології створення та розвитку інфраструктури геопросторових даних; топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності; землеустрою, моніторингу та оцінки земель.

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні комплексні прикладні завдання, зокрема дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері геодезії та землеустрою.

Теоретичний зміст предметної області: принципи, концепції, теорії створення та розвитку інфраструктури геопросторових даних; топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності; землеустрою, моніторингу та оцінки земель у міждисциплінарних контекстах.

Методи, методики та технології: аналітичні та експериментальні методи та методики дослідження предметної області, цифрові та геоінформаційні технології.

Інструменти та обладнання: прилади, обладнання, устаткування, засоби програмно-технічного, інформаційного забезпечення, інструменти.   

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у галузі інженерної геодезії, сучасних методах інструментальних вимірювань та засобах і методах обробки результатів геодезичних вимірювань, впровадженні інноваційних технологій у професійну діяльність. Орієнтація – професійна, інноваційна, дослідницька діяльність у галузі геодезії та землеустрою.  

Інтеграція фахової підготовки з інноваційною, пошуководослідницькою діяльністю. Практична підготовка на базі навчальних лабораторій ХНАДУ, у науково-дослідних установах, державних підприємствах цивільного та транспортного будівництва. Проведення занять з окремих дисциплін на базі провідних державних підприємств у галузі геодезії із залученням професіоналів-практиків.  

Випускники освітньої програми «Інженерна геодезія» отримують знання та навички, необхідні при організації і проведенні геодезичних робіт та землевпорядного проектування.

Високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті.

Можливість успішної подальшої професійної та наукової кар’єри фахівця у відповідних спеціалізаціях.

Поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою ХНАДУ та стейкхолдерів на основі договорів про співпрацю.

При вивченні освітніх компонент, роботі у складі наукових гуртків кафедри, проходженні переддипломної практики та дипломному проектуванні здобувачі використовують оптико-механічне і сучасне електронне обладнання від провідних виробників: Leica, Trimble, Sokkia та інші.

В університеті наявні комп’ютерні класи для проведення лабораторних занять із фахових дисциплін.
Студенти здобувають практичних навиків з автоматизованої обробки результатів геодезичних вимірювань та цифровому моделюванні у програмних комплексах AutoCAD, Autodesk AutoCAD Civil 3D, Digitals, MapInfo, ArcGIS, QGIS, Credo, Topocad).

Широкий вибір вакансій на ринку праці в галузі геодезичного супроводу будівництва та землеустрої.

Гарант освітньої програми

Батракова Анжеліка Геннадіївна
Телефон: +38(057)707-37-32
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, ауд. 362
E-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Академічна доброчесність є важливим фактором успішності університету, науково-педагогічних працівників, наукових і педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, а також випускників ХНАДУ.   

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно вдосконалюють власну кваліфікацію у питаннях сучасного дотримання академічної доброчесності, що підтверджується сертифікатами

Для здобувачів вищої освіти систематично проводять лекції присвячені популяризації принципів академічної доброчесності та розвивають іншу діяльність з промоції принципів академічної доброчесності. Наші студенти систематично приймають участь у різних вебінарах, дистанційних курсах у яких розглядаються питаннях сучасного дотримання академічної доброчесності, це підтверджується сертифікатами.  

Популяризація принципів академічної доброчесності, інформування здобувачів вищої освіти про неприпустимість порушення принципів академічної доброчесності та реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності проводиться у тому числі студентським самоврядуванням та студентською профспілкою університету, науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.   

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники проходять обов’язкову перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність ознак академічного плагіату відповідно до створеної нормативної бази. 

На кафедрі проектування доріг, геодезії і землеустрою для забезпечення навчального процесу здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Інженерна геодезія» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій функціонує навчальна лабораторія геодезії (ауд. 461 та ауд. 454) та два комп’ютерних класи (ауд. 360 та ауд. 361).

Здобувачі використовують обладнання навчальної лабораторії геодезії під час:

 • проведення лабораторних і практичних занять;
 • курсового проєктування;
 • роботи наукових гуртків кафедри;
 • переддипломної практики та дипломного проєктування.

Навчальна лабораторія геодезії обладнана стаціонарними нівелірними рейками, геодезичними марками, пунктами для імітації польових станцій, оптико-механічними та електронними геодезичними приладами.

Для підготовки здобувачів освітньо-професійної програми «Інженерна геодезія» використовуються наступні оптико-механічні прилади:

 • теодоліти: 2Т-30М (16 шт.), 2Т-30П (5 шт.), 2Т30 (3 шт.), Т-15МКП (13 шт.), 4Т30П (17 шт).
 • нівеліри: Н-3 (8 шт.), НВ-1 (7 шт.), Н-3К (22 шт.), НА (2 шт.), НИК-2 (8 шт.), НИ-3 (2 шт.), Leica stonex stal 1032 (3 шт.), Sokkia B40A (1 шт.), Leica Na324 (3 шт.).

А також електронні геодезичні прилади:

 • нівелір Leica Sprinter (1 шт.);
 • лазерний нівелір Robotoolz RT 5250 (1 шт.);
 • тахеометр 3ТA5 (1 шт.);
 • тахеометр Leica R500 (1 шт.);
 • лазерний побудовник (1 шт.);
 • навігаційні приймачі GPS Leica SR20 (1 шт.).

Окрім геодезичного обладнання навчальної лабораторії геодезії кафедри, здобувачі мають можливість опанувати практичні навички у роботі з сучасним геодезичним обладнанням стейкхолдерів на основі відповідних договорів між університетом та представниками з виробництва, а саме:

 • ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
 • Східна регіональна філія Державного підприємства «Українське Державне Аерогеодезичне підприємство»;
 • Навігаційно-геодезичний центр.

На кафедрі проектування доріг, геодезії і землеустрою обладнано два комп’ютерні класи в яких студенти здобувають навички з автоматизованої обробки результатів геодезичних вимірювань, цифрового моделювання місцевості тощо.

Комп’ютерні класи оснащені програмними комплексами:

 • Сredo;
 • AutoCAD;
 • AutoCAD Civil-3D;
 • Digitals;
 • ArcGIS,
 • Q-GIS.
 • Anadelta Tessera;
 • Тopocad.

Навчальні лабораторії відповідають умовам протипожежної безпеки. В лабораторіях знаходяться засоби пожежогасіння. Розроблені інструкції для користувачів комп’ютерів, та при використанні робіт за дисплеями ПЕОМ, інструкція по техніці пожежної безпеки.

Забезпечення навчального процесу необхідною матеріальною базою становить 100 %. Необхідною умовою успішного навчання студентів є не тільки матеріальна база процесу навчання, а й забезпечення навчального процесу методичними вказівками. Забезпеченість навчальних дисциплін методичними вказівками також становить 100 %.

Договір про співпрацю  ДП "Дороги Харкiвщини"

Договір про співпрацю Лисичанський державний гiрничо-iндустрiальний коледж

Договір про співпрацю Східна регіональна філія ДП "УкрДАГП"

Меморандум про співпрацю Асоцiацiя "Українська Асоціація проектних організацій"  

Договір на партнерство та співпрацю ХНАДУ з ТОВ "Автомагістраль-Південь"

Договір про співпрацю Харківська філія ДП "Харківдіпрошлях"

Договір про співпрацю ТОВ "Автострада"

Договір про співпрацю Асоцiацiя "Технологiї iнформацiйного моделю'вання в будiвництвi"

Договір про співпрацю ДП "Кіровоградський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" 

Договір про співпрацю ТОВ "Євробуд Плюс"

Договір про співпрацю Науково-виробниче підприємство "Навігаційно-геодезичний центр"

Договір про співпрацю ТОВ "ШРБУ-48"

Договір про співпрацю ТОВ "УКРГЕО-ПРОЕКТ МС"

Договір про співпрацю Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області