ХНАДУ. Міжнародна діяльність. Академічна мобільність/ KhNAHU.International activity. Academic mobility.

12 серпня 2015 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», чим вкотре засвідчив ефективність освітньої реформи. Ключовими аспектами нового положення стали надання права брати участь у програмах академічної мобільності всім учасникам освітнього процесу; чітке визначення видів і форм академічної мобільності; закріплення принципу повторного зарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS), зокрема шляхом порівняння змісту освітніх програм, а не назв курсів; збереження місць навчання та стипендій за студентами та місць роботи за працівниками вищих навчальних закладів, які беруть участь у програмах академічної мобільності. Порядок академічної мобільності всіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» та створення дієвого інструментарію інтернаціоналізації українських вищих навчальних закладів.  

Ректор ХНАДУ Віктор Олександрович Богомолов приділяє велику увагу розвитку програм академічної мобільності в університеті. Будучи професіоналом у сфері надання освітніх послуг у вищій школі та досвідченим менеджером, розуміючи важливість інтернаціоналізації навчального процесу в університеті як з точки зору мобільності студентів, так і можливості набуття сучасних професійних навичок  професорсько-викладацького складу, він особисто контролює розвиток цього найважливішого напряму. Ставлячи перспективні завдання перед керівництвом університету, ректор наголошує, що мобільність є найкращим способом розбудови та вдосконалення існуючої співпраці та планування нових майбутніх досліджень і проектів, оскільки забезпечує можливість налагодити нові контакти та зміцнити співпрацю з метою покращення послуг установ-партнерів. Мобільність сприяє партнерству між установами та надає набагато більше можливостей для участі в програмах Erasmus+. Формування інноваційного сучасного освітнього простору університету складається з цілей мобільності професорсько-викладацького складу, таких як:- можливість посилити співпрацю з закладом-партнером;- можливість розвивати компетенції в галузі, підвищуючи актуальність;- можливість покращити якість студентської мобільності з/до партнерських закладів.  

З 01.07.2022 по 20.07.2022 завідувач кафедри екології дорожньо-будівельного факультету, професор Наталія Внукова та доцент кафедри обліку і оподаткування факультету управління та бізнесу Анжеліка Попова успішно виконали всі програмні завдання в університеті EDUCONS (Сремска Каменіца, Сербія)   та отримали відповідні європейські сертифікати .

Програма освітньої мобільності була дуже насиченою і проходила за такими заходами:- спільна діяльність з навчання персоналу з метою отримання знань, специфічних ноу-хау від  координатора проекту; - участь у наукових сесіях, презентація наукової роботи;-презентація та популяризація Харківського національного університету та можливої ​​співпраці, обговорення пропозицій та спільних проектів;- семінари та зустрічі з колегами з університету EDUCONS, обмін досвідом у науково-дослідній сфері, а також зустрічі з керівництвом, колегами з офісу IRO (International Relations Office)  та Erasrnus+ (Белград).

Програма участі також включала тренінги з просування, підтримки та моніторингу проектів співробітництва з мобільності Erasrnus+. Окрім освітньої діяльності, ця мобільність включала також викладацьку діяльність і  професора Наталії Внукової та доцента Анжеліки Попової, а саме:  гостьові лекції для студентів та співробітників – колег з Університету EDUCONS. Деякий час було присвячено роботі з колегами в наукових лабораторіях університету-партнера. Було надано можливість відвідати лабораторію BIO TECH LAВ.  Лабораторія почала роботу в 2008 році на вимогу ринку, була  акредитована Органом з акредитації Сербії в 2008 році та повторно акредитована в 2012 році та надає якісні та надійні послуги відповідно до вимог стандарту SRPS ISO 17025: 2006. -71/41/2011-09, має дозвіл на проведення лабораторних досліджень безпеки харчових продуктів і кормів для тварин, а також генно-модифікованої продукції.  

Професори Міра Пуцаревич і Наталія Внукова, працюючи в науково-дослідній лабораторії факультету природничих наук,  яку очолює д-р Міра Пуцаревич, обговорили перспективні напрямки розвитку та участі у європейських програмах з управління кліматом. Було заплановано на майбутнє реалізацію укладання угоди між лабораторією екологічних  досліджень в  Університеті EDUCONS та Центром кліматичного менеджменту (ЦКМ), який утворено в ХНАДУ за програмою Erasrnus+ K2  CLIMAN. Зустріч організувала  д-р Йована Кісін, відповідальна за програми академічної мобільності в Університетом  EDUKONS (Сербія).

Головною метою мобільності, яка відбулася в рамках програми Erasmus+ К1 між Харківським   національним автомобільно-дорожнім університетом (Україна) та Університетом  EDUKONS (Сербія), початок якої було покладено кілька років тому в рамках програми Erasmus+,  було закладення  подальшого розвитку успішної співпраці. 

On August 12, 2015, the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted Resolution No. 579 "On approval of the Regulation on the procedure for implementing the right to academic mobility", which once again testified to the effectiveness of the educational reform. The key aspects of the new provision were granting the right to participate in academic mobility programs to all participants in the educational process; clear definition of types and forms of academic mobility; consolidation of the principle of re-enrollment of received credits on the basis of the European Credit Transfer System (ECTS), in particular by comparing the content of educational programs, and not the names of courses; retention of study places and scholarships for students and jobs for employees of higher education institutions participating in academic mobility programs. The order of academic mobility by all participants in the educational process is an important step in the process of implementing the Law of Ukraine "On Higher Education" and creating an effective toolkit for the internationalization of Ukrainian higher education institutions.

Внешняя ссылка открывается в новом окнеRector of Kharkiv National Automobile and Highway University (HNAHU) Viktor Oleksandrovych Bogomolov pays great attention to the development of academic mobility programs at the university. Being a professional in the field of providing educational services in higher education and an experienced manager, he understands the importance of internationalization of the educational process at the university both from the point of view of student mobility and the possibility of acquiring modern professional skills through the teaching staff, he personally supervises the development of this most important direction.Setting forward-looking tasks for the university management, the rector emphasizes that mobility is the best way to build and improve existing cooperation and plan new future research and projects, as it provides an opportunity to establish new contacts and strengthen cooperation in order to improve the services of partner institutions. Mobility facilitates partnerships between institutions and provides many more opportunities to participate in Erasmus+ programs. The formation of the innovative modern educational space of the university consists of the goals of the mobility of the teaching staff, such as: - the opportunity to strengthen cooperation with the partner institution; - the opportunity to develop competencies in the industry, increasing relevance; - an opportunity to improve the quality of student mobility from/to partner institutions.   

 From 07.01.2022 to 07.20.2022, the head of the Department of Ecology of the Faculty of Road Construction (FRC), Professor Nataliia Vnukova and Associate Professor of the Department of Management and Business (FMB) Anzhelika Popova successfully completed all program tasks at the university. EDUCONS (Sremska Kamenica, Serbia) and received relevant European certificates.The educational mobility program was very rich and included the following activities: - joint staff training activities with the aim of obtaining knowledge, specific know-how from the project coordinator; - participation in scientific sessions, presentation of scientific work; -presentation and popularization of Kharkiv National University and possible cooperation, discussion of proposals and joint projects; - seminars and meetings with colleagues from the EDUCONS University, exchange of experience in the research field, as well as meetings with management, colleagues from the IRO  (International Relations Office) and Erasrnus+ (Beograd, Serbia). The participation program also included trainings on the promotion, support and monitoring of Erasrnus+ mobility cooperation projects. In addition to educational activities, this mobility also included the teaching activities of Professor Natalia Vnukova and Associate Professor Anzhelika Popova, namely: guest lectures for students and employees - colleagues from EDUCONS University. Some time was devoted to work with colleagues in the scientific laboratories of the partner university. An opportunity was given to visit the BIO TECH LAB laboratory.   

The laboratory started work in 2008 at the request of the market, was accredited by the Accreditation of Serbia in 2008 and re-accredited in 2012 and provides quality and reliable services in accordance with the requirements of the SRPS ISO 17025: 2006 standard. -71/41/2011-09, has a permit to conduct laboratory safety studies of food products and animal feed, as well as genetically modified products.  Professors Mira Putsarevych and Nataliia Vnukova, working in the research laboratory of the Faculty of envaironmantal Sciences headed by Dr. Mira Putsarevych, discussed promising directions for development and participation in European climate management programs. It was planned for the future implementation of an agreement between the environmental research laboratory at EDUCONS University and the Center for Climate Management (CCM), which was formed at the HNAHU under the Erasrnus+ K2 CLIMAN program.The meeting was organized and curated by Dr. Jovana Kisin, who is responsible for academic mobility programs at Edukons University.

The main goal of the mobility, which took place within the framework of the Erasmus+ K1 program between Kharkiv National Automobile and Highway University (Ukraine) and EDUKONS University (Serbia), which began several years ago as part of the Erasmus+ program, was to establish the further development of successful cooperation.


To top

News by date

By Category