ХНАДУ міжнародний. Членство науковців у закордонних редколегіях/ KhNAHU International. Membership of scientists in foreign editorial boards

Перехід до зеленої та низьковуглецевої економіки є основою дій щодо вуглецевої нейтральності в усьому світі. Спеціалізований журнал Green and Low Carbon Economy (GLCE)  (Головний редактор: д-р Нін Чжан , Інститут блакитного та зеленого розвитку, Шаньдунський університет, Китай) публікує важливі оригінальні дослідження, спрямовані на розуміння та вирішення економічних проблем під час переходу до вуглецевого нейтрального світу. Високий рейтинг науковців ХНАДУ ще раз підтверджено черговим запрошенням до участі в міжнародній редколегії журналу. Тепер в його лавах буде працювати завідувач кафедри екології, доктор технічних наук, професор  Наталія Внукова. «Зелена та низьковуглецева економіка» (GLCE) публікує важливі оригінальні дослідження, метою яких є розуміння та вирішення економічних проблем при переході до вуглецево-нейтрального світу.

Журнал покликаний сприяти розумінню того, як досягти зеленої та низьковуглецевої економіки, її людських та політичних аспектів, а також потенційних рішень. Місія журналу полягає в тому, щоб надати єдину та провідну платформу для полегшення міждисциплінарного діалогу з досліджень у галузі зеленої та низьковуглецевої економіки в галузі економіки, соціальних, екологічних, управлінських та прикладних наук. Це журнал Gold Open Access, що означає, що весь контент знаходиться у вільному та безкоштовному доступі для користувача або його установи.

The transition to a green and low-carbon economy is at the heart of action towards carbon neutrality worldwide. The specialized journal Green and Low Carbon Economy (GLCE)  (Editor-in-chief: Dr. Ning Zhang , Institute of Blue and Green Development, Shandong University, China ) publishes important original research aimed at understanding and solving economic challenges during the transition to a carbon-neutral world. The high rating of the scientists of Khnahu was once again confirmed by an invitation to participate in the international editorial board of the journal. Now the head of the Department of Ecology, Doctor of Technical Sciences, Professor Natalia Vnukova will work in its ranks  The Green and Low Carbon Economy (GLCE) publishes important original research that aims to understand and address the economic challenges of moving towards a carbon neutral world. The magazine aims to promote understanding of how to achieve a green and low carbon economy, its human and political dimensions, and potential solutions. The journal's mission is to provide a unified and leading platform to facilitate interdisciplinary dialogue on green and low carbon economy research in the fields of economics, social, environmental, management and applied sciences. This is a Gold Open Access journal, which means that all content is freely and freely available to the user or their institution. The editors especially encourage research with interdisciplinary interest. 


To top

News by date

By Category