Освітньо-професійна програма "Інженерна геодезія"

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Освітня програма

Інженерна геодезія

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітній ступінь

Магістр

Конкурсні показники для вступу у 2022 році

Бюджетна форма

1. Фаховий іспит ХНАДУ
2. Мотиваційний лист  

Контрактна форма

1. Мотиваційний лист  

Термін навчання за ОП

Денна та заочна форма навчання - 1 рік 3 місяці

Вартість навчання

Денна форма - 15 000 грн;

Заочна форма - 10 000 грн

Короткий опис програми

 

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у галузі інженерної геодезії, сучасних методах інструментальних вимірювань та засобах і методах обробки результатів геодезичних вимірювань, впровадженні інноваційних технологій у професійну діяльність. та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру.

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Інженерна геодезія», набуття знать та практичних навичок у розв’язанні комплексних проблем у галузі геодезії; інженерно-геодезичного моніторингу; інженерно-геодезичного забезпечення будівельних, землевпорядних, кадастрових робіт; фотограмметрії та дистанційного зондування при здійсненні професійної та дослідницькоінноваційної діяльності; формування соціальної активності та громадянської позиції; формування особистості.

Освітня програма спрямована на підготовку студентів до професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня.

Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, науково-дослідного стажування, самостійної роботи та виконання магістерських робіт.

Обов’язковим є проходження науково-дослідного стажування за темою магістерської кваліфікаційної роботи, під час якого студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.

Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах ХНАДУ функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані геодезичними приладами, сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані досвідчені спеціалісти.  

Переваги програми

 

Випускники освітньої програми «Інженерна геодезія» отримують знання та навички, необхідні при організації і проведенні геодезичних робіт та землевпорядного проектування.

Високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті.

Можливість успішної подальшої професійної та наукової кар’єри фахівця у відповідних спеціалізаціях.

Поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою;

При проведенні практичних занять використовуються сучасні прилади (теодоліти та нівеліри Leica, GPS станція).

В університеті наявні комп’ютерні класи для проведення лабораторних занять із фахових дисциплін.
Студенти набувають навиків проектування з використанням програм AutoCAD, Digitals, MapInfo, ArcGIS, Credo).

Широкий вибір вакансій на ринку праці в будівельній галузі.

Академічна мобільність

 

Реалізація освітньої програми передбачає можливість участі студентів у Міжнародних конференціях; науково-дослідного стажування студентів за програмою Еразмус+.

 

Обов'язкові дисципліни:

Крім обов′язкових дисциплін програмою передбачено вибіркових блоків обсягом 24 кредитів:

Посади, які можуть обіймати випускники

 

Науковий співробітник, інженер-проектувальник, інженер-дослідник в галузі геодезії та землеустрою, викладач, асистент вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу, фахівець з геодезії на топографогеодезичних підприємствах, фахівець з інженерної геодезії на будівельних підприємствах та інжинірингових компаніях.  

Установи-партнери

 

– Компанія "Кредо-Диалог";

– Державний інститут «Укрдіпродор»;

– ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»;

– ПрАТ «Харківметропроект»;

– ДП «Державне аерогеодезичне підприємство»;

– ДП «Харківський науково-дослідний проектний інститут землеустрою».

Додаткова інформація

 

Відповідальні за роботу з абітурієнтами:

Фоменко Галина Романівна, доцент кафедри

+38 (097) 529-71-93

 

 Урдзік Сергій Миколайович, асистент кафедри

+38 (067) 593-50-92

 

Саркісян Гор Саркісович, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії

+38 (050) 148-73-55

Контактна інформація

 

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Моніторинг та обговорення

Залишить питання або пропозицію