ATTENTION TO ENROLLEE !

 

The department carries out training in educational and professional / scientific programs

Bachelor (EPP Ecology and Environmental Protection)

Master (EPP Environmental Safety)

Doctor of Philosophy (ESP Environmental Safety)

We train qualified specialists for government authorities / enterprises and the private sector in the following areas:

- climate management;

- environmental control and management;

- biosafety and environmental monitoring;

- control and rational use of subsoil;

- waste management and recycling technologies;

- biodiversity and customs phytocontrol;

- sustainable management of water resources, protection of land and atmospheric air.

Based on the results of the training, you will gain competence in the field of environmental safety:

- development and implementation of innovative technologies and management methods in the field of environmental safety for industry and transport;

- organization of a system of management, monitoring, reporting and greenhouse gas emissions at the level of enterprises, regulatory bodies and state authorities;

- conducting environmental and energy audits of enterprises, institutions and organizations;

- organization of the environmental management and control system.

Perspectives:

- training under the international grant program "Climate Management";

- in-depth training in a foreign language;

- foreign internships under the Erasmus + program;

- training in magistracy and graduate school.

Employment opportunities:

structural divisions of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine; controlling bodies of state power and local self-government; licensed enterprises, institutions and institutions that develop and approve environmental permits; industrial and research institutions.

 

Короткий опис основних дисциплін, які викладаються на спеціальності 101 Екологія

Готуємо кваліфікованих фахівців для державних органів влади/підприємств та приватного сектору за напрямами:

– кліматичний менеджмент;

– екологічний контроль та управління;

– біобезпека та екологічний моніторинг;

– контроль та раціональне використання надр;

– менеджмент відходів та технології утилізації;

– біорізноманіття та митний фітоконтроль;

– стале управління водними ресурсами, охорона земель та атмосферного повітря.

За результатами навчання Ви отримаєте компетентності сфері екологічної безпеки:

– розробка та затвердження екологічної документації для промислових  підприємств;

– розробка та впровадження інноваційних технологій та методів управління в сфері екобезпеки для промисловості та транспорту;

– організація системи менеджменту, моніторингу, звітності та викидів парникових газів на рівні підприємств, контролюючих органів та державних органів влади;

– проведення екологічного та енергетичного аудиту підприємств, установ та організацій;

– організація системи екологічного менеджменту та контролю.

Перспективи:

– навчання за міжнародною грантовою програмою «Кліматичний менеджмент»;

– поглиблена підготовка з іноземної мови; 

– закордонні стажування за програмою Erasmus+;

– навчання у магістратурі та аспірантурі.

Можливості працевлаштування: структурні підрозділи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;контролюючі органи державної влади і місцевого самоврядування; ліцензовані підприємства, установи та заклади, які здійснюють розробку та затвердження дозвільної екологічної документації; промислові підприємства та науково-дослідні установи. 

 

Вартість навчання

  • ОС МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР - 9900 грн/рік
  • ОС БАКАЛАВР - 13900 грн/рік
  • Заочна форма навчання - 10 000 грн/рік
  • ОС МАГІСТР - 16500 грн/рік
  • Заочна форма навчання - 12 000 грн/рік

Термін навчання:

бакалаври (денна) - 3 р. 10 м.

бакалаври (заочна) - 4 р. 10 м.

Ліцензійний обсяг - 121  (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання)

магістри (денна, заочна ) -  1 р. 4 м.

Ліцензійний обсяг - 30 (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання).   

Specialist in vocational guidance of young people

HALYNA VALTER  

PhD (Biol.),Associate Professor

Phone. 063 195 34 58

e-mail: galinawalter@gmail.com