Желновач Ганна Миколаївна

 

 

Доцент,

кандидат технічних наук

 e-mail  zhelnovach.ganna@gmail.com   
ORCOD 

Scpous

Google Scholar

 

  

Освіта

2001-2005 рр.: навчання у бакалавріаті Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища».Отримана кваліфікація - бакалавр екології.

2005-2006 рр.: навчання у магістратурі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища».Отримана кваліфікація - магістр екології.

2008-2011 рр.: навчання у аспірантурі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Науковий ступінь  

2012 р.: захист дисертації за темою «Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки придорожнього простору».Присвоєно науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «екологічна безпека».

2015 р: присвоєне вчене звання  доцента кафедри екології.

Стаж науково-педагогічної роботи

16

Відомості про підвищення кваліфікації

Навчання у HTW Berlin – University of Applied Science (Університет прикладних наук Берліну, м. Берлін, Німеччина) за програмою R759 «Особливі галузі щодо утилізації біомаси» для запрошених науковців та слухачів, весняний семестр 2021-2022 н.р., обсяг 5 кредитів ECTS (150 годин)

Підвищення кваліфікації на КПК ЦОП ХНАДУ за програмою «Основи педагогіки та психології вищої школи» 180 годин (6 кредитів ЄКТС) з 31 жовтня 2022р. по 26 червня 2023 р.Свідоцтво ПК № 1021 від 26 червня 2023 р.

Підвищення кваліфікації за Erasmus+ проєктом «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» / CLIMAN 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP за програмою вдосконалення педагогічних компетенцій у рамках роботи Літньої школи CLIMAN «Технологічні та економічні аспекти стратегії адаптації до зміни клімату» 90 годин (3 кредити ECTS) з 13 по 27 серпня 2023 р.    

Міжнародні проекти:

TEMPUS проєкт «Асоціація випускників-підприємців» (TEMPUS «Entrepreneur Alumni Network») 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES - 014-2017 рр.

ERASMUS+ проєкт «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання змінам клімату» (ERAMSUS+ project «Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention») № 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP.

Членство в громадських організаціях:  

Почесний член ГО «Екологічна безпека регіонів України».

За весь період наукової діяльності опубліковано: 

1 – монографія;   28 – статей, у тому числі: 23 – фахові видання,  1 – зарубіжні видання, 4 – у науковометричних базах SCOPUS.  

Наукові інтереси:  системно-орієнтоване  вивчення інтегрального впливу автотранспортного комплексу адміністративно-територіальних одиниць на навколишнє середовище та розробка заходів щодо підвищення рівня екологічної безпеки його компонентів.

Відповідальна на кафедрі за

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Екологічна безпека», спеціальність 101 Екологія; Відповідальний секретар ІІ туру Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт», напрям «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище»»; Відповідальній секретар та технічний секретар збірок матеріалів конференцій: Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти з міжнародною участю «Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2022»; Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2022»;   куратор групи ДЕ-51-22

Читає курси лекцій та проводить практичні/лабораторні заняття з дисциплін: 

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: «Заповідна справа», «Лінійно-просторова архітектура ландшафтів», «Моніторинг довкілля»;

- другий (магістерський) рівень вищої освіти: «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Технології кліматичного інжтнірингу»;

- третій (PhD) рівень вищої освіти: «Системний аналіз якості навколишнього середовища».