ОНП Екологічна безпека

Освітньо-наукова програма "Екологічна безпека" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія

Навчальний план для підготовки докторів філософії за освітньо-науковою програмою "Екологічна безпека"

Індивідуальний план (зразок)

(Індивідуальні плани здобувачів зберігаються в віддлі аспірантури)

Кадровий склад, який забезпечують навчальний процес для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія

1. Іноземна мова - доктор педагогічних наук, професор Саєнко Н.В.

2. Фундаментальна та прикладна математична підготовкадоктор педагогічних наук, доцент ЯрхоТ.О

3. Педагогіка - кандидат педагогiчних наук, професор Бондаренко В.В.  

4. Історія і філософія техніки і технології -   доктор філософських наук, професор Чаплигін О.К.

5. Методологія та методи наукового аналізу - кандидат технічних наук, доцент Лежнева О.І.

6. Системний аналіз якості  навколишнього середовища -  кандидат технічних наук, доцент Желновач Г.М. 

7 Екологічна безпека наукових розробок кандидат біологічних наук, доцент Вальтер Г.А.

8. Організація управління в екологічній діяльності -  доктор технічних наук, професор Внукова Н.В.

9. Природоохоронний менеджмент - кандидат географічних наук, доцент  Анісімова С.В.

10. Технологія захисту довкілля -  кандидат географічних наук, доцент Анісімова С.В.

11. Природоохоронне законодавство  -   доктор технічних наук, професор Внукова Н.В.

12. Фізико-хімічні методи досліджень - кандидат хімічних наук, доцент Позднякова О.І.

Інформація щодо ОНП та матеріально-технічної бази

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОНП або оновлення складових програми