Міжнародні заходи за проєктом ERASMUS+ KA2 CLIMAN

 З 29 травня по 01 червня 2023 року у рамках реалізації міжнародного ERASMUS+ проєкту «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату / Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention/CLIMAN» 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP  проходили тренінг та зустріч Наглядової ради проєкту на базі Нідерландської академії бізнесу (м. Дордрехт, Нідерланди).  У заходах від Харківського національного автомобільно - дорожнього університету прийняли участь відповідальний керівник   Центру кліматичного менеджменту ХНАДУ, завідувач кафедри екології, проф. Наталія Внукова, провідний менеджер,  гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Екологічна безпека», доцент кафедри екології, доц. Ганна Желновач  та відповідальний виконавець Центру кліматичного менеджменту ХНАДУ, аспірант кафедри екології Катерина Саркісян.   

За результатами засідання Наглядової ради було обговорено поточні та стратегічні напрями реалізації проєкту CLIMAN, особливості формування звітності за проєктом, а також сформовано програму дій на найближчі півроку.

У рамках тренінгів проектні команди  університетів-партнерів з України та Грузії пройшли спеціалізоване навчання від провідних європейських бізнес-експертів напрямами  :

  • законодавчі  основи Європейського Союзу щодо реалізації міжнародної екологічної та кліматичної політики – Юдіт Кол (експертка зі сталого розвитку Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COL), Нідерданди), проф. Ян ван Звіттен (Нідерландська академія бізнесу, Нідерданди);
  • особливості практичної реалізації Директиви щодо корпоративної звітності зі сталості, практичні кейси реалізації Центрального агентства з прийому шукачів притулку (СOL) (м. Гаага, Нідерданди) – Юдіт Кол (експертка зі сталого розвитку Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COL), Нідерданди), проф. Ян ван Звіттен (Нідерландська академія бізнесу, Нідерданди)
  •  інтеграція концептуальних положень  сталого розвитку в  освітні програми  з бізнесу та туризму – проф. Маргарита Платейс (Університет Туріба, Латвія)
  • наслідки поведінки інвесторів на фондових  зелених ринках. Екологічна та кліматична сталість – д-р Фред Дуз Джагер, партнер інвестиційної компанії «MeesPierson investments» (ABN), Нідерданди).
  • практичні методики  швидкого формування та координованого функціонування  команд міждисциплінарного спрямування з метою вирішення оперативних завдань  сталого розвитку та набуття «soft skills » з роботи в умовах активного та екстремального  режимів роботи над цілями проекту. -  Юдіт Кол (експертка зі сталого розвитку Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COL), Нідерданди), проф. Ян ван Звіттен (Нідерландська академія бізнесу, Нідерданди).

Теоретичні знання та практичні навички , які були отримані протягом тренінгів - це  методологічна база для розробки інноваційних підходів щодо еко-бізнес-орієнтованого викладання навчальних дисциплін навчального модулю «Кліматичний менеджмент» заради підготовки фахівців кліматичного ринку та функціонування Центру кліматичного менеджменту ХНАДУ.

Команда CLINAN ХНАДУ висловлює щиру подяку команді CLIMAN Нідерландської академії бізнесу та її ректору проф. Яну ван Звіттену, а також всім запрошеним спікерам за організацію та проведення дуже корисного та насиченого заходу.

Все буде ЕКО!

International events under the ERASMUS+ KA2 CLIMAN project

From May 29 to June 1, 2023, as part of the implementation of the international ERASMUS+ project "Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention / Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention/ CLIMAN" 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP held training and a meeting of the Supervisory Board of the project on the basis of the Netherlands Academy of Business (Dordrecht, the Netherlands). The responsible head of the Center for Climate Management  KHNAHU , the head of the Department of Ecology, prof. Nataliia Vnukova, leading manager Center for Climate Management  KHNAHU , guarantor of the educational program of the second (master's) level of higher education "Ecological safety", associate professor of the Department of Ecology, Assoc. Ganna Zhelnovach and responsible executor of the Center for Climate Management KHNAHU, graduate student of the Department of Ecology, Kateryna Sarkisyan.

  Based on the results of the meeting of the Supervisory Board, the current and strategic directions of CLIMAN project implementation were discussed, as well as the features of reporting on the project, as well as the action program for the next six months was formed.As part of the trainings, project teams of partner universities from Ukraine and Georgia received specialized training from leading European business experts in the following areas:  

  • legislative framework of the European Union regarding the implementation of international environmental and climate policy - Judith Kol (sustainable development expert of the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COL), Netherlands), prof. Jan van Zwitten (Netherlands Business Academy, Netherlands);
  • peculiarities of the practical implementation of the Directive on corporate sustainability reporting, practical cases of the implementation of the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COL) (The Hague, Netherlands) - Judith Kol (sustainable development expert Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COL), Niederdandy), Prof. Jan van Zwitten (Netherlands Business Academy, Netherlands)
  • integration of conceptual provisions of sustainable development into business and tourism educational programs - prof. Margarita Plateis (University of Turiba, Latvia)
  • consequences of investors' behavior on stock green markets. Environmental and climate sustainability - Dr. Fred Dus Jager, partner of the investment company "MeesPierson investments" (ABN), The Netherlands).
  • practical methods of rapid formation and coordinated functioning of interdisciplinary teams for the purpose of solving operational tasks of sustainable development and acquiring "soft skills" for working in conditions of active and extreme modes of work on project goals. - Judith Kol (sustainable development expert of the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COL), Netherlands), prof. Jan van Zwitten (Netherlands Business Academy, Netherlands)

The theoretical knowledge and practical skills acquired during the trainings are a methodological basis for the development of innovative approaches to the eco-business-oriented teaching of academic disciplines of the "Climate Management" training module for the purpose of training climate market specialists and the functioning of the Center for Climate Management of the National Academy of Sciences.

The CLINAN team of the KhNAHU expresses its sincere thanks to the CLIMAN team of the Netherlands Academy of Business and its rector, prof. Jan van Zwitten, as well as all the guest speakers, for organizing and running a very useful and eventful event.

Everything will be ECO!


To top

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією