Співпраця зі стейкхолдерами – запорука успішної реалізації освітньої програми. Досвід ОПП «Екологічна безпека»

Співпраця або співробітництво являє собою спільну діяльність або спільну працю для досягнення мети.

Вона являє собою рекурсивний процес, в якому двоє або більше сторін працюють разом задля досягнення спільних цілей, за допомогою обміну інформацією, навчання і досягнення консенсусу. І це більше, ніж простий перетин загальних цілей, а являє собою глибоку, колективну рішучість досягти спільної мети.

Загальновідомо, що команди, які працюють спільно можуть отримати більше ресурсів, визнання і винагород, на умовах конкуренції за обмежені ресурси.

Саме тому під час розробки та  реалізації ОПП «Екологічна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти було прийнято рішення про постійне посилення співпраці між усіма зацікавленими особами для досягнення максимальної ефективності провадження освітньої діяльності.

Окрім, регламентованих нормативними документами університету системних опитувань основних стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців та випускників) робоча група ОПП «Екологічна безпека» проводить з нами індивідуальні зустрічі та консультації, безпосередньо залучає до процесу розробки та оновлення ОП.

Окремо слід відзначити участь стейкхолдерів у підготовці проєктних заявок щодо реалізації міжнародних освітніх ERASMUS+ проєктів, спрямованих на вдосконалення ОПП «Екологічна безпека», підвищення якості викладання, фаховості та затребуваності випускників ОП на ринку праці.

Так у 2019 році при підготовці проєктної заявки Erasmus+ проєкту "Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату (Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention)"/ CLIMAN 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP  були враховані рекомендації НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» щодо доцільності включення до освітніх компонент ОП законодавчих аспектів діяльності щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, які на той час ще чекали офіційного затвердження Верховною Радою України. Пропозиції Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України щодо необхідності вивчення процесів вловлювання парникових газів було включено в проєктну заявку і, наразі, вона реалізована у вигляді розробленої та включеної до загально-університетського каталогу вибіркових дисциплін освітньої компоненти «Процеси вловлювання парникових газів».

Одним зі спін-офів спільної роботи зі стейкхолдерами ОПП «Екологічна безпека» стала у 2022 році підготовка проєктної заявки ERASMUS+ проєкту KA220-HED «Трансформаційна навчальна мережа для стійкості – Надання можливості українській вищій освіті забезпечити стале і надійне повоєнної відновлення України» (початок реалізації проєкту 01.10.2023). У рамках проєкту будуть розроблені навчальні дисципліни за вільним вибором здобувачів «Стратегічне адаптивне управління для сталої реконструкції та відновлення», «Сталі бізнес-моделі», «Сталі шляхи та управління ризиками під час криз». Однією з переваг даного проєкту є те що під час розробки та обговорення, яке відбувалося виключно англійською мовою, активно залучалися здобувачі університетів-партнерів. Від ХНАДУ у обговоренні брали участь здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Екологічна безпека» Вячеслав ГОГОЛЕВ та Геннадій ПЄНЦОВ. Для підвищення ефективності практичної реалізації та інноваційно-корисного наповнення розроблюваних освітніх компонент у якості асоційованих партнерів проєкту запрошені провідні підприємства та організації України екологічного спрямування. Від ХНАДУ у проєкті приймуть участь стейкхолдери НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» та  ГО «Екологічна безпека регіонів України».

Реалізація процесного підходу на ОПП «Екологічна безпека» полягає ще й у тому, що стейкхолдери системно переходять з однієї категорії до іншої. Так, наприклад, випускники ОП 2020 року Олександр ЛИТВИНЕНКО та Роман ГРОМЕНКО у 2021 році заснувалиГО «Екологічна безпека регіонів України», яка нині є однією з провідних екологічних організацій Черкаської області. Вони надають безцінні поради щодо оптимізації ОП як з погляду здобувачів, так і роботодавців, практиків та суспільних діячів, які сприяють працевлаштуванню випускників ОП.

Отже, ґрунтуючись на досвіді співпраці стейкхолдерів ОПП «Екологічна безпека» для вдосконалення ОП, можна сказали, що основними критеріями успіху є системність, прозорість, відкритість та адаптивність.


To top

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією