Єгорова Лілія Михайлівна


Випускниця хімічного факультету Харківського державного університету ім. О.М. Горького (педагогічне відділення, 1991 р.), по закінченні університету отримала кваліфікацію –хімік, викладач хімії.

В ХНАДУ почала працювати з 1 вересня 2004 року на посаді асистента кафедри екології та хімії. З 2005 року по 2013 р. працювала на посаді старшого викладача.

21 вересня 2012 р захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Фізична хімія».

З 2013 року працює на посаді доцента кафедри хімії , а з 2016 року доцент кафедри ТДБМ і хімії.

26 лютого 2015 року Єгоровій Л.М. присвоєно вчене звання «Доцент».

14.09.2015 р. отримала відзнаку «Почесний викладач ХНАДУ»

Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін – «Хімія» та «Хімія з основами біогеохімії».

За термін з 2004 року було виконано:

Наукова робота

  • Єгорова Л.М. є співавтором 2 наукових монографій.
  • опубліковано 31 стаття у фахових виданнях, з них наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, а саме Scopus – 1 публікація (2014 р)  та Web of Science Core Collection – 1 стаття (2018 р.);
  • Отримано 5 патентів України на корисну модель та 1 авторське свідоцтво на твір.

Методична робота опубліковано 4 фахові методичні статті , розроблено дистанційний курс «Загальна хімія», який сертифікований та отримано авторське свідоцтво на твір.

Єгорова Л.М. є співавтором навчального посібника «Основи хімії», якому надано гриф МОН (2014 р.) та 9 методичних розробок і конспектів лекцій.

Єгорова Л.М. виконує обов’язки куратора 3-й строк, з них була куратором групи іноземних студентів.

Понад 45 публікацій наведенні у посиланні Google Академія 

Напрям наукової діяльності: дослідження закономірностей розчинення мідних сплавів у розчинах різного складу та розробка ресурсозберігаючих технологій очистки стічних вод з вмістом іонів важких металів.

 

Список наукових праць

Кабінет викладача

Google Академія

ORCID

Scopus