Історія кафедри


ФОТО КАФЕДРИ МИНУЛИХ РОКІВ

Кафедра мостів, конструкцій та будівельної механіки імені В.О. Російського  має велику історію. Кафедра мостів була створена у 1930-му, першому році існування ХАДІ. В її складі працювало 5 викладачів, а очолював її  в.о. завідувача кафедри доцент М. Ф.Постарнак.

Кафедра будівельної механіки, ще одна  старіша кафедра ХАДІ, була   створена у 1933 році.  

У  1999 р.  ці дві кафедри об 'єдналися у єдину структуру   з новою назвою: Кафедра мостів, конструкцій та будівельної механіки, яка  у 2021 р. отримала  ім'я видатної людини-професора Володимира Олексійовича Російського.  

В.О.Російський  у 1938 р. працював на кафедрі опору матеріалів і будівельної механіки ХАІ, а  з  28.06. 1939 р. вченою радою ХАДІ був затверджений доцентом кафедри будівельної механіки.  5 вересня 1941 р. Володимир Олексійович був направлений на військово-оборонне дорожнє будівництво, пройшов  всю війну (він був в армії до серпня 1945 р., після чого одержав відрядження до Харкова у розпорядження директора ХАДІ для вступу на посаду завідувача кафедри мостів, яку очолював до 8 червня 1974 р.). Інженер-капітан В.О. Російський пройшов шлях від Харкова до Кавказу, а потім від Кавказу до європейських країн, наводячи переправи,  будуючи  та відновлюючи зруйновані мости. В  період з 1950 до 1954рр. В.О. Російський  був  ще  й деканом дорожньо-будівельного факультету.

У 1949 році кафедрі мостів вперше доручили виконати випробування нового автогужового мосту через р.Сіверський Донець у районі м.Чугуєва. За 74 роки, що минули після першого випробування, співробітниками кафедри та науково-дослідної лабораторії  при кафедрі обстежено  більше  тисячі  мостів,   на  180 з них було проведено випробування.

Знання і уміння виконувати просторові розрахунки реальних мостів, великий досвід обстежень і досліджень дозволили кафедрі приступити до робіт щодо більш правильного, більш точного, ніж раніше, визначення фактичної вантажопідйомності мостів з урахуванням наявних дефектів. 

Теоретичні і практичні розробки дозволили розв’язати ряд виробничих задач – визначити маршрути руху великовагових, наднормативних автопоїздів масою 150 – 200т і більше по мостах, запроектованих під рух колон машин масою 10 – 30т або поодиноких машин масою 60 – 80т. У 1991 році за розробку цієї проблеми М.П. Лукін у складі авторського колективу був удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кафедра будівельної механіки, як самостійна, створена у 1933 році. Дисципліни „Опір матеріалів” і „Будівельна механіка” до того часу викладалися кафедрою теоретичної механіки.

З 1933 до 1935рр. кафедрою завідував В.К. Кохманюк, у 1935 – 1936 рр. – доцент М.С. Раківненко, з 1936 до 1941рр. – професор Д.М. Ксандров. У повоєнний період кафедру очолювали Т.М. Тищенко (1945 – 1947рр.), доцент Г.В. Щербаков (1947 – 1949рр.), професор В.І. Блох (1949 – 1960рр.), доценти В.Д. Зінченко (1960 – 1968 рр.), В.М. Смірнов (1968 – 1981рр.), А.Г. Ільїн (1981 – 1992р.р.), професор В.В. Зозуля (1993 – 1997рр.). У 1992 – 1993 і 1997 – 1999р.р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент І.М. Іщенко.

У 1938 році була створена лабораторія для механічних випробувань матеріалів, яка дозволила виконувати понад дві третини лабораторних робіт щодо різних досліджень матеріалів і конструкцій. Напередодні війни серйозні наукові дослідження на кафедрі не велись. З методичної роботи в цей період силами кафедри був виготовлений ряд наочних посібників і установок для ілюстрації поздовжнього згину, деформацій рам і коливання балок. Планувалося створення кабінету статики споруд , але розпочалася війна, і він так і не був створений.

У довоєнний час кафедра забезпечувала навчання студентів за трьома дисциплінами: „Опір матеріалів”, „Будівельна механіка” і „Основи  будівельної механіки і металоконструкції”. Остання дисципліна з 1958 року була передана на кафедру дорожніх і будівельних машин.

Повністю кафедра будівельної механіки поновлена лише в 50-і роки, коли нею керував видатний вчений і педагог із світовим ім’ям професор В.І. Блох. На кафедрі у цей період була відкрита аспірантура, що сприяло забезпеченню її власними висококваліфікованими науковими і педагогічними кадрами.

Значно пожвавилась у цей період видавнича діяльність кафедри завдяки науковим публікаціям професора В.І. Блоха та його учнів: В.М. Дєєва, І.М. Іщенка, В.І. Маховикова, В.В. Трегубенка та інших. Роботи професора В.І. Блоха щодо кручення стержнів, перерізи яких обмежені дугами кола, що перетинаються, є класичними. У посмертному виданні фундаментальної монографії „Теорія пружності” в оригінальному тензорному вигляді подані основні результати наукових досліджень професора В.І. Блоха.

У 1969 році на посаду доцента кафедри за конкурсом було обрано к.т.н. Е.Д. Чихладзе. Цей рік слід вважати початком створення наукової школи „Теорія та методи розрахунку сталебетонних конструкцій в комбінованих конструкціях”. Кафедрою у цей період було виконано великі дослідження за заказами виробництва: „Исследования прочности несущих конструкций большегрузных автомобилей КРАЗ”, „Новые конструкции баллонов для газового топлива, усиленные намоткой стеклопластика”, „Новые конструкции внешних труболовок для УкрНИИГаза” (доц.І.М.Іщенко), „Комбинированные колебания толкающих брусьев для бульдозеров” та інші.

Головними напрямками науково-дослідної роботи кафедри у 50-і роки були загальні розв’язки задач теорії пружності в різних координатах і застосування теорії функцій комплексного змінного для розв’язання плоских задач теорії пружності ізотопних і анізотропних тіл. На кафедрі постійно діяв міський семінар з теорії пружності, яким керував професор В.І.Блох. У 1956 році кафедрою була організована Всесоюзна конференція з теорії пружності.

Багато оригінальних розробок захищені авторськими свідоцтвами. Підготовлені і видані методичні вказівки щодо виконання розрахунково-проектувальних завдань студентам з опору матеріалів і будівельної механіки.

У 90-і роки співробітниками кафедри було опубліковано понад 60 наукових робіт, серед них 3 монографії. Значно активізувалась методична робота кафедри, в основному, в напрямку запровадження до навчального процесу комп’ютерів. Розроблені програми виконання домашніх розрахунково-проектувальних робіт з опору матеріалів і будівельної механіки на комп’ютерах. Підготовлені до видання і видані українською мовою конспект лекцій з опору матеріалів і методичні вказівки до самостійної роботи студентів з опору матеріалів (частини І і ІІ) і будівельної механіки.

У 1999 року кафедри мостів та будівельної механіки, діяльність яких до цього часу тісно перепліталася, склали одне ціле – кафедру мостів, конструкцій та будівельної механіки. Очолив її доктор технічних наук, професор В.В. Буланов. Колектив нової кафедри, збагачуючи і примножуючи багатолітній досвід наукової і методичної роботи, спрямував свою діяльність на розв’язання злободенних задач, і в першу чергу – на підготовку висококваліфікованих спеціалістів-мостовиків.

У 2001 році на кафедрі здійснився перший випуск фахівців спеціальності „Мости і транспортні тунелі”. Досвід роботи кафедри дозволив одержати ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку магістрів із спеціальності „Мости і транспортні тунелі”.

У вересні 2004 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Е.Д. Чихладзе.

На підставі контракту з Міністерством комунікацій Сирії з червня 2004 р. по травень 2005 р. в Сирії працював експертом фахівець кафедри доцент В.П. Кожушко, який займався обстеженням мостів та шляхопроводів Сирії.

Викладачі кафедри постійно займаються забезпеченням навчального процесу методичною літературою. За 2000-2005 рр. на кафедрі було видано: п’ять  навчальних посібника, чотири з них з грифом МОН України.

У 2007 відбувся захист доц. В.П. Кожушком докторської дисертації на тему «Моделювання споруд на автомобільних дорогах для оцінки їх напружено-деформованого стану».   

З 2007-2012 рр.  завідувачем кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки був  Кіслов О.Г.

З 2012-2021рр.  завідувачем кафедри  мостів, конструкцій та будівельної механіки був  Кожушко В.П.

З 1 серпня 2021 р. Бугаєвського С.О. призначено завідувачем кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки ім. В.О. Російського.