СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ


    Науково-дослідна робота студентів – один із найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень відповідно до обраної спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним.

      Науково-дослідна робота студентів на кафедрі Мостів, конструкцій і будівельної механіки ім. В.О. Російського має розвиток у роботі студентського наукового гуртка, що являть собою творчий студентський колектив, який формується за напрямками наукової діяльності кафедри. 

  Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

 • організація науково-дослідної роботи студентів;
 • поглиблене вивчення студентами обраної теми;
 • залучення студентів до наукових проблем кафедри;
 • розвиток у студентів компетентностей науковця, дослідника;
 • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
 • сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;
 • обговорення теоретичних проблем, розв’язання актуальних науково-технічних питань, проведення циклу досліджень;
 • ознайомлення за методикою планування й проведення експерименту;
 • апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;
 • налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях;
 • сприяння формуванню здібностей застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності.