Освітньо-професійна програма "Геодезія та землеустрій"

Освітня програма

Геодезія та землеустрій

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Мова викладання

українська

Освітній ступінь

Бакалавр

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Форми навчання

денна, заочна

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у галузі геодезії та землеустрою, сучасних методах інструментальних вимірювань та засобах і методах обробки результатів геодезичних вимірювань, впровадженні інноваційних технологій у професійну діяльність та орієнтує на подальшу практичну професійну діяльність.

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з широким доступом до працевлаштування, теоретична та практична підготовка висококваліфікованих кадрів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми при виконанні професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі «Геодезія та землеустрій», що передбачає застосування теоретичних знань та практичних навичок з геодезії та землеустрою, технологій і обладнання у галузі топографогеодезичного виробництва.

Сформувати здатності до виробничої і наукової діяльності; соціальної активності та громадянської позиції; формування особистості.

Освітня програма спрямована на підготовку студентів до професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, навчальних та виробничих практик, самостійної роботи та виконання бакалаврської дипломної роботи. Обов’язковим є проходження виробничої практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні виробничі завдання.

Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах ХНАДУ функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані геодезичними приладами, сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані досвідчені спеціалісти.

Випускники освітньої програми «Геодезія та землеустрій» отримують знання та навички, необхідні при організації і проведенні геодезичних робіт та землевпорядного проектування.

Високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті.

Можливість успішної подальшої професійної та наукової кар’єри фахівця у відповідних спеціалізаціях.

Поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою.

При проведенні практичних занять використовуються сучасні прилади (теодоліти та нівеліри Leica, GPS станція).

В університеті наявні комп’ютерні класи для проведення лабораторних занять із фахових дисциплін.
Студенти набувають навиків проектування з використанням програм AutoCAD, Digitals, MapInfo, ArcGIS, Credo).

Широкий вибір вакансій на ринку праці в будівельній галузі.

Гарант освітньої програми

Батракова Анжеліка Геннадіївна
Телефон: +38(057)707-37-32
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, ауд. 362
E-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Стратегічний план розвитку ХНАДУ на період 2020-2027 роки

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті

Про організацію практики здобувачів вищої освіти ХНАДУ

Положення про приймальну комісію Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті в 2022 році

Положення про проведення вступних екзаменів та співбесід з вступниками до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Положення про зарахування та проведення фахових вступних випробувань зі вступниками до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ХНАДУ, а також надання їм академічної відпустки

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти     

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у ХНАДУ

Порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці

Порядок стипендіального забезпечення в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті

Організація та проведення контрольних заходів з оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти

Про рейтинговий рівень здобувачів вищої освіти Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ХНАДУ

Дипломне проєктування. Організація і проведення

Порядок провадження за зверненнями учасників освітнього процесу в ХНАДУ 

Екзаменаційна комісія. Порядок створення та організація роботи

Робоча програма навчальної дисципліни

Визнання результатів неформальної та інформальної освіти

Взаємодія зі стейкхолдерами

Організація і проведення опитувань стейкхолдерів

Правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу Харківського національного автомобільно-дорожнього універcитету

Правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ. Положення про групу сприяння академічній доброчесності

Академічна доброчесність. Перевірка тексту академічних, наукових та кваліфікаційних робіт на плагіат  

Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Положення про морально-етичну комісію Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Про запобігання і протидію булінгу (цькуванню) в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників ХНАДУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Звіт про діяльність Харківського національного автомобільно-дорожнього університету на початок 2020/2021 навчального року (денна форма навчання)

Звіт про діяльність Харківського національного автомобільно-дорожнього університету на початок 2020/2021 навчального року (заочна форма навчання)

Статут ХНАДУ

Розробка, затвердження, моніторинг і перегляд освітніх програм

Внутрішня система забезпечення якості

Договір (бакалавр) Зразок
Договір (магістр) Зразок

Академічна доброчесність є важливим фактором успішності університету, науково-педагогічних працівників, наукових і педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, а також випускників ХНАДУ.   

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно вдосконалюють власну кваліфікацію у питаннях сучасного дотримання академічної доброчесності, що підтверджується сертифікатами

Для здобувачів вищої освіти систематично проводять лекції присвячені популяризації принципів академічної доброчесності та розвивають іншу діяльність з промоції принципів академічної доброчесності. Наші студенти систематично приймають участь у різних вебінарах, дистанційних курсах у яких розглядаються питаннях сучасного дотримання академічної доброчесності, це підтверджується сертифікатами.  

Популяризація принципів академічної доброчесності, інформування здобувачів вищої освіти про неприпустимість порушення принципів академічної доброчесності та реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності проводиться у тому числі студентським самоврядуванням та студентською профспілкою університету, науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.   

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники проходять обов’язкову перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність ознак академічного плагіату відповідно до створеної нормативної бази. 

З першого курсу студенти починають набувати спеціальних знань та практичних навичок за фахом в оснащеній приладами лабораторії геодезії та класах САПР кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою.

Навчальна лабораторія кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою складається з 3-х відділень: 1) Класи САПР-АД (комп’ютери підключені до кафедральної та університетської комп’ютерної мережі, а також до світової мережі INTERNET).  2) Лабораторія інженерної геодезії.  3) Дослідницька лабораторія дорожніх одягів кафедри (в лабораторії проводяться науково-дослідницькі роботи за напрямками: – дослідження властивостей матеріалів конструктивних шарів дорожнього одягу і ґрунтів земляного полотна; – товщинометрія конструкції дорожнього одягу; – локалізація дефектів та неоднорідностей в конструкції дорожнього одягу).

На кафедрі впроваджено в навчальний процес ліцензовані програмні комплекси Credo, Digitals, ArcGIS, AutoCAD.

В період дистанційного навчання студентів в класах САПР кафедри було встановлено необхідне обладнання для організації роботи науково-педагогічних працівників.

Навчальні лабораторії та аудиторія 354 відповідають санітарно-технічним нормам. У лекційній аудиторії 354 проводяться заняття з використанням проектора Epson EB-w02.    

Навчальні лабораторії відповідають умовам протипожежної безпеки. В лабораторіях знаходяться вогнегасники. Розроблені інструкції для користувачів комп’ютерів, та при використанні робіт за дисплеями ПЕОМ, інструкція по техніці пожежної безпеки.    

Забезпечення навчального процесу необхідною матеріальною базою становить 100%. Необхідною умовою успішного навчання студентів є не тільки матеріальна база процесу навчання, а й забезпечення навчального процесу методичними вказівками. Забезпеченість навчальних дисциплін, в тому числі всіх видів практик, методичними вказівками також становить 100 %. 

Для успішного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною матеріальною-технічною базою:

 • Комплект  електронного тахеометру TS03 5" R500, Штатив GST101, Кругла призма з тримачем  GPR111, Віха  GLS111.
 • Багатофункціональний пристрій лазерний Canon iR2206.
 • Автоматичний лазерний нівелір RT-5250.
 • Приймач GPS SR20, Рейка інверна.
 • Тахеометр 3ТА5.
 • Далекомір ручний лазерний Disto.
 • Нівелір електронно-цифровий SPRINTER.
 • Нівелір STHL 1032.
 • Нівелір оптичний Leica Na324.
 • Рейки телескопічні.
 • Лазерний побудовник.

Договір про організацію освітнього процесу  за дуальною формою навчання ТОВ "ІПІТ"

Договір про організацію освітнього процесу  за дуальною формою навчання ТОВ "РОАД КОНСТРАКШН" 

Договір про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання ТОВ "ХАРКІВМІСТДОРБУД"

Договір на проведення практики здобувачів вищої освіти ТОВ "Євробуд Плюс"

Договір на проведення практики здобувачів вищої освіти ТОВ "Ростдорстрой"

Договір на проведення практики здобувачів вищої освіти ТОВ "Автомагістраль-Південь"

Договір на проведення практики здобувачів вищої освіти ПП "ОРШАД"

Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів Східне ДП геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики

Договір про співпрацю ТОВ "Автострада"

Договір про співпрацю ТОВ "Євробуд Плюс"

Договір про співпрацю ТОВ "ІПІТ"

Договір про співпрацю ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"

Договір про співпрацю ДП "Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики"

Договір про співпрацю Харківська філія ДП "Харківдіпрошлях"

Договір про співпрацю ДП "Харківський облавтодор"

Договір про співпрацю ТОВ "ШРБУ-48"

Договір про співпрацю  Асоцiацiя "Технологiї iнформацiйного моделю'вання в будiвництвi"

Договір про співпрацю  ДП "Дороги Харкiвщини"

Договір про співпрацю ДП "Кіровоградський облавтодор"

Договір про співпрацю Лисичанський державний гiрничо-iндустрiальний коледж

Договір про співпрацю Науково-виробниче підприємство "Навігаційно-геодезичний центр"

Договір про співпрацю Служба автомобiльних дорiг у Харкiвськiй областi

Договір про співпрацю Східна регіональна філія ДП "УкрДАГП"

Договір про співпрацю ДП "Харкiвський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою"

Меморандум про співпрацю Асоцiацiя "Українська Асоціація проектних організацій"