НМТ - це єдиний мультидисциплінарний тест. В результаті проходження тесту абітурієнт має отримати 3 різні оцінки (українська мова, математика та історія України) за 200-бальною шкалою.

Якщо абітурієнт отримав всі 3 позитивні оцінки з предметів, то він може вступати на бюджет на освітній ступінь бакалавр. Якщо він отримав оцінку тільки за 1 предмет, то він може вступати виключно на контракт.

Але якщо він отримав 2 оцінки, то він має 2 варіанта вступу:

  1. Вступати на контракт шляхом подавання Мотиваційного листа (на бакалавра або молодшого бакалавра)
  2. Вступати на молодшого бакалавра на бюджет (якщо складені українська мова та історія України)

Освітньо-професійна програма "Геодезія та землеустрій"

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Освітня програма

Геодезія та землеустрій

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети НМТ (ЗНО) 2022 року

Для вступників із шкіл та училищ:

Бюджетна форма. 
1 Українська мова (НМТ або ЗНО)
2 Математика (НМТ або ЗНО)
3 Історія України (НМТ або ЗНО)
4 Мотиваційний лист

Контрактна форма. 
1 Мотиваційний лист   

Для вступників з технікумів та коледжів

Бюджетна форма. 
1 Українська мова (НМТ або ЗНО)
2 Математика (НМТ або ЗНО)
3 Мотиваційний лист   

Контрактна форма. 
1 Українська мова (НМТ або ЗНО)
2 Предмет НМТ або ЗНО на вибір вступника
3 Мотиваційний лист 

Термін навчання за ОП

3 роки 9 місяців

Вартість навчання

Денна форма - 12 600 грн/рік.

Короткий опис програми

 

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у галузі геодезії та землеустрою, сучасних методах інструментальних вимірювань та засобах і методах обробки результатів геодезичних вимірювань, впровадженні інноваційних технологій у професійну діяльність та орієнтує на подальшу практичну професійну діяльність.

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з широким доступом до працевлаштування, теоретична та практична підготовка висококваліфікованих кадрів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми при виконанні професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі «Геодезія та землеустрій», що передбачає застосування теоретичних знань та практичних навичок з геодезії та землеустрою, технологій і обладнання у галузі топографогеодезичного виробництва.

Сформувати здатності до виробничої і наукової діяльності; соціальної активності та громадянської позиції; формування особистості.

Освітня програма спрямована на підготовку студентів до професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, навчальних та виробничих практик, самостійної роботи та виконання бакалаврської дипломної роботи. Обов’язковим є проходження виробничої практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні виробничі завдання.

Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах ХНАДУ функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані геодезичними приладами, сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані досвідчені спеціалісти.

Переваги програми

 

Випускники освітньої програми «Геодезія та землеустрій» отримують знання та навички, необхідні при організації і проведенні геодезичних робіт та землевпорядного проектування.

Високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті.

Можливість успішної подальшої професійної та наукової кар’єри фахівця у відповідних спеціалізаціях.

Поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою.

При проведенні практичних занять використовуються сучасні прилади (теодоліти та нівеліри Leica, GPS станція).

В університеті наявні комп’ютерні класи для проведення лабораторних занять із фахових дисциплін.
Студенти набувають навиків проектування з використанням програм AutoCAD, Digitals, MapInfo, ArcGIS, Credo).

Широкий вибір вакансій на ринку праці в будівельній галузі.

Академічна мобільність

 

Реалізація освітньої програми передбачає можливість участі студентів у Міжнародних конференціях; науково-дослідного стажування студентів за програмою Еразмус+.

Посади, які можуть обіймати випускники

 

Бакалавр з геодезії та землеустрою спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» може займати такі посади на підприємствах, що належать до сфери управління Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, проектних науково-дослідних інститутах, будівельних підприємствах та інжинірингових компаніях (відповідно до ДК 003:2010): аерофотогеодезист; аерофотозйомник; геодезист; замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах; зберігач фондів (геофондів); картограф; картограф-укладач; редактор карт технічний; технік (природознавчі науки); технік-аерофотограметрист; технік-будівельник (дорожнє будівництво); технік-геодезист; технік-землевпорядник; технік-картограф; технік-маркшейдер; технік-програміст (геозадачі); технік-топограф; технік-топограф кадастровий; технік-фотограмметрист; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу.

Установи-партнери

 

– Компанія "Кредо-Диалог";

– Державний інститут «Укрдіпродор»;

– ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»;

– ПрАТ «Харківметропроект»;

– ДП «Державне аерогеодезичне підприємство»;

– ДП «Харківський науково-дослідний проектний інститут землеустрою».

Додаткова інформація

 

Відповідальні за роботу з абітурієнтами:

 

Фоменко Галина Романівна, доцент кафедри

+38 (097) 529-71-93

 

Урдзік Сергій Миколайович, асистент кафедри

+38 (067) 593-50-92

 

Саркісян Гор Саркісович, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії

+38 (050) 148-73-55

Контактна інформація

 

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Моніторинг та обговорення

Залишить питання або пропозицію