Освітньо-професійна програма "Геодезія та землеустрій"

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Освітня програма

Геодезія та землеустрій

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 рік

Бюджетна і контрактна форми

Необхідні  предмети ЗНО:

1 Українська мова або Українська мова та література
2 Математика
3 Іноземна мова або біологія, або географія, або історія України, або фізика, або хімія  

Для вступників з технікумів та коледжів (бюджет)

Необхідні  предмети ЗНО:

1. Українська мова;
2. Математика;
3. Фахове випробування

 

  

Для вступників з технікумів та коледжів (контракт)

Необхідні предмети ЗНО:

1. Українська мова;
2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія;
3. Фахове випробування  

Вартість навчання

Денна форма - 12 600 грн/рік;

Заочна форма - 8 600 грн/рік.

Короткий опис програми

 

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у галузі геодезії та землеустрою, сучасних методах інструментальних вимірювань та засобах і методах обробки результатів геодезичних вимірювань, впровадженні інноваційних технологій у професійну діяльність та орієнтує на подальшу практичну професійну діяльність.

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з широким доступом до працевлаштування, теоретична та практична підготовка висококваліфікованих кадрів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми при виконанні професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі «Геодезія та землеустрій», що передбачає застосування теоретичних знань та практичних навичок з геодезії та землеустрою, технологій і обладнання у галузі топографогеодезичного виробництва.

Сформувати здатності до виробничої і наукової діяльності; соціальної активності та громадянської позиції; формування особистості.

Освітня програма спрямована на підготовку студентів до професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, навчальних та виробничих практик, самостійної роботи та виконання бакалаврської дипломної роботи. Обов’язковим є проходження виробничої практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні виробничі завдання.

Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах ХНАДУ функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані геодезичними приладами, сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані досвідчені спеціалісти.

Переваги програми

 

Випускники освітньої програми «Геодезія та землеустрій» отримують знання та навички, необхідні при організації і проведенні геодезичних робіт та землевпорядного проектування.

Високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті.

Можливість успішної подальшої професійної та наукової кар’єри фахівця у відповідних спеціалізаціях.

Поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою.

При проведенні практичних занять використовуються сучасні прилади (теодоліти та нівеліри Leica, GPS станція).

В університеті наявні комп’ютерні класи для проведення лабораторних занять із фахових дисциплін.
Студенти набувають навиків проектування з використанням програм AutoCAD, Digitals, MapInfo, ArcGIS, Credo).

Широкий вибір вакансій на ринку праці в будівельній галузі.

Академічна мобільність

 

Реалізація освітньої програми передбачає можливість участі студентів у Міжнародних конференціях; науково-дослідного стажування студентів за програмою Еразмус+.

Посади, які можуть обіймати випускники

 

Бакалавр з геодезії та землеустрою спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» може займати такі посади на підприємствах, що належать до сфери управління Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, проектних науково-дослідних інститутах, будівельних підприємствах та інжинірингових компаніях (відповідно до ДК 003:2010): аерофотогеодезист; аерофотозйомник; геодезист; замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах; зберігач фондів (геофондів); картограф; картограф-укладач; редактор карт технічний; технік (природознавчі науки); технік-аерофотограметрист; технік-будівельник (дорожнє будівництво); технік-геодезист; технік-землевпорядник; технік-картограф; технік-маркшейдер; технік-програміст (геозадачі); технік-топограф; технік-топограф кадастровий; технік-фотограмметрист; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу.

Установи-партнери

 

– Компанія "Кредо-Диалог";

– Державний інститут «Укрдіпродор»;

– ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»;

– ПрАТ «Харківметропроект»;

– ДП «Державне аерогеодезичне підприємство»;

– ДП «Харківський науково-дослідний проектний інститут землеустрою».

Додаткова інформація

 

Відповідальні за роботу з абітурієнтами:

 

Фоменко Галина Романівна, доцент кафедри

+38 (097) 529-71-93

 

Урдзік Сергій Миколайович, асистент кафедри

+38 (067) 593-50-92

 

Саркісян Гор Саркісович, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії

+38 (050) 148-73-55

Контактна інформація

 

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua