Історія кафедри

В 1930 році був заснований Харківський автомобільно-дорожній інститут. Дорожньо-будівельний факультет був представлений кафедрою Автомобільних доріг, яка об'єднала напрямки проектування, будівництва й експлуатації автомобільних доріг, технології дорожньо-будівельних матеріалів. В 1936 році була створена кафедра вишукувань і проектування автомобільних доріг, яку з моменту створення й до 1963 року очолював доктор технічних наук, професор Романенко І.А. З 1963 по 1980 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Калузький Я.А. З 1980 року по 2003 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Гаврилов Е.В. З 2003 року по 2010 рік кафедру очолював кандидат технічних наук, професор Ряпухін В.М.  З 2010 року кафедру перейменовано в «Кафедра вишукувань та проектування доріг і аеродромів», завідувачем якої в період з 2010 р. по 2017 р. була доктор технічних наук, професор Угненко Є.Б. У 2017 р. кафедру перейменовано у кафедру "Проектування доріг, геодезії і землеустрою". З 2017 р. по 2021 р. завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор Батракова Анжеліка Геннадіївна. У 2021 р. кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Дорожко Євген Вікторович.

На кафедрі проектування доріг, геодезії і землеустрою створені навчальні й наукові лабораторії, клас САПР, обчислювальний центр із доступом до міжнародної мережі Internet. Колектив кафедри брав участь у розробці 50 нормативних документів для дорожньої мережі країн СНД, України. На кафедрі написані десятки монографій і підручників, сотні методичних вказівок і тисячі статей у наукових журналах. Кафедра підготувала й випустила більше тисячі інженерів і фахівців.  

Романенко Іван Олексійович (1947-1963)

Романенко І.А. народився 23 вересня 1893 року в м. Харків. В 1917 році закінчив школу за дорожньо-мостовою спеціальністю в м. Ленінград. В 1921 році закінчив Воронезький сільськогосподарський інститут за фахом «Організація території». З 1922 по 1924 року працював у народному комісаріаті земельних справ УРСР інспектором з організації території. З 1924 по 1932 рік працював у Харківському геодезичному інституті. З 1932 року працював у Харківському автомобільно-дорожньому інституті: завідувач сектору науково-дослідних робіт (до 1937 р), заступник директора з науково-навчальної роботи (до 1939 р.), професор і завідувач кафедри проектування автомобільних доріг (до 1963 р.). У період Великої Вітчизняної війни (1941-1942) брав участь у дорожньому забезпеченні радянських військ як інженер у військовому дорожньому управлінні. З 1942 по 1947 рік працював у Московському автомобільно-дорожньому інституті й очолював кафедру вишукувань і проектування автомобільних доріг. З 1947 по 1963 рік - завідувач кафедри вишукувань і проектування автомобільних доріг Харківського автомобільно-дорожнього інституту. Іван Олексійович Романенко був членом Вченій Ради Державного комітету Ради міністрів УРСР з координації науково-дослідних робіт. Романенко І.О. розробив метод техніко-економічного проектування й порівняння варіантів дорожніх одягів, який викладений їм у докторській дисертації. Їм розроблено наукові принципи й методи проектування доріг і дорожніх мереж, сформульовані й обґрунтовані принципи й методи техніко-економічного обґрунтування проектування місцевої мережі доріг України. І.О. Романенко - автор численних наукових праць: "Будівництво дорожньої мережі в районах машино-тракторних станцій", " Основи проектування стадійного будівництва автомобільних доріг", "Техніко-економічне обґрунтування розміщення мережі автомобільних доріг", "Благоустрій територіальних зв'язків колгоспів і радгоспів".  

Калузький Яків Абрамович (1963-1980).

Калузький Я.А. народився 11 липня 1911 року в м. Лебедин Харківської губернії (нині Сумська область). В 1935 році закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут. З 1937 по 1940 рік працював асистентом. В 1939 році захистив кандидатську дисертацію. З 1940 року працював доцентом кафедри будівництва автомобільних доріг Харківського автомобільно-дорожнього інституту. У роки Великої Вітчизняної війни у званні інженер-майор працював на будівництві аеродромів в Одеській області (1941 - 1942 роки), на командних посадах у військово-дорожніх частинах Закавказького фронту (1942 - 1947 р.). Був нагороджений Орденом Червоної Зірки й п'ятьома медалями. З 1947 по 1960 рік Я.А. Калузький - професор кафедри будівництва доріг ХАДІ . З 1963 року - завідувач кафедри вишукувань і проектування доріг Харківського автомобільно-дорожнього інституту. Основними науковими напрямками роботи Якова Абрамовича були: теорія ущільнення ґрунтів земляного полотна й дорожнього одягу, механізація й автоматизація проектування й будівництва автомобільних доріг, математичне моделювання транспортних потоків, дослідження принципів проектування й конструювання нежорстких дорожніх одягів, проектування автомобільних доріг і безпека дорожнього руху. Калузький Я.А. є автором численних наукових праць: книг, посібників, статей. Калузький Я.А. опублікував 75 друкованих праць. Основні результати наукової діяльності Калузького Я. А. опубліковані в книгах: «Основи автоматики й автоматизація будівництва автомобільних доріг», «Застосування теорії масового обслуговування в проектуванні автомобільних доріг», «Ущільнення земляного полотна й дорожнього одягу», «Підвищення безпеки руху засобами шляхоексплуатаційної служби», «Урахування психофізіології водіїв при проектуванні автомобільних доріг». Я.А. Калузький був не тільки керівником кафедри, відомим ученим. Він був заступником голови секції організації й безпеки руху й членом президії науково-технічної ради Миносвіти СРСР (1950-1980 рр.).  

Гаврилов Едуард Васильович (1980-2003).

Гаврилов Е.В. народився 2 січня 1938 року в м. Беслан Північно-Осетинської АРСР.   
В 1964 закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут. Очолював кафедру вишукувань і проектування автомобільних доріг з 1980 року, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України (1993 р.), академік транспорту Росії (1998 р.), Заслужений діяч науки й техніки України (1998 р.). З 1992 по 2002 рік - проректор з наукової роботи Харківського Національного університету. Основні напрямки наукової діяльності Е.В. Гаврилова - ергономічне й екологічне проектування автомобільних доріг, розвиток методів автоматизованого проектування автомобільних доріг, прогнозування розвитку демоекотехничних систем. Їм написані понад 300 наукових праць: монографії, підручники, статті. Діяльність Е.В. Гаврилова відома за кордоном. Роботи надруковані в матеріалах міжнародних симпозіумів і конгресів у країнах СНД, Англії, Греції, Хорватії, Польщі, Мексиці, Китаї, Індії та ін. Е.В. Гаврилов брав участь у розробці нормативних документів для автомобільних доріг України. Основні роботи: «Ергономіка на автомобільному транспорті», «Урахування психофізіології водіїв при проектуванні автомобільних доріг», «Урахування людського фактору при проектуванні автомобільних доріг і організації дорожнього руху», «Персональна ЕОМ у проектуванні автомобільних доріг», «Системне проектування доріг».  

Ряпухін Віталій Миколайович (2003-2010)

Ряпухін В.М. народився 09 травня 1939 року. Закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут у 1961 р. за спеціальністю «Автомобільні дороги» та розпочав трудову діяльність на посаді головного інженера ДЕУ № 974 управління автомобільної дороги Новосибірськ - Бійськ. У жовтні 1967 р. зарахований до аспірантури Харківського автомобільно-дорожнього інституту, де у 1973 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену удосконаленню методів розрахунку дорожніх одягів. З 1971 року займав посади молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, професора кафедри проектування доріг Харківського автомобільно-дорожнього інституту. Двадцять років В.М. Ряпухін займав посаду декана дорожньо-будівельного факультету (з 1983 р. по 2003 р.). Як член робочої групи МОН України, В.М. Ряпухін брав активну участь у розробленні навчальних планів та освітніх програм за спеціальністю «Автомобільні дороги і  аеродроми» на етапі переходу ЗВО України на багатоступеневу систему підготовки. Він зробив значний внесок в інтеграцію навчального процесу і виробництва, залучаючи провідних фахівців дорожньої галузі до наукової, навчальної роботи, підвищення кваліфікації. З 2003 р. по 2010 р. він очолював кафедру вишукувань і проектування автомобільних доріг, а з 2010 р. працює на посаді професора.

Основні напрями наукової діяльності професора В.М. Ряпухіна охоплюють проблеми розрахунку та конструювання нежорстких дорожніх одягів. Він є розробником десятків нормативних документів, під його керівництвом розроблено декілька десятків відомчих методик та методичних рекомендацій для дорожній галузі України. Результати наукових досліджень професора В.М. Ряпухіна знайшли відображення у понад 150 наукових публікаціях, 4 монографіях, навчальному посібнику, 50 методичних вказівках. Він є керівником понад 20 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконувалися на замовлення підприємств дорожній галузі та Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор». Професор В.М. Ряпухін приймає активну участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців дорожній галузі України, досягнення у системі вищої освіти, сумлінну працю В.М. Ряпухін нагороджений почесною грамотою Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг України (1980 р.), нагрудним знаком «За відмінні успіхи у роботі в галузі вищої освіти СРСР» (1989 р.), грамотою корпорації «Укравтодор» (2000 р.), почесним знаком «За заслуги перед колективом ХНАДУ ІІІ ступеня» (2004 р.), почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2007 р.), нагрудним знаком «Петро Могила» (2010 р.). У 1999 р. Ряпухіну В.М. присвоєно Почесне звання «Відмінник освіти України», а у 2005 році – Почесне звання «Почесний дорожник України».

Угненко Євгенія Борисівна (2010-2017)

Народилась 28 жовтня 1966 року. У 1988 р. закінчила Харківський автомобільно дорожній інститут за спеціальністю «Автомобільні дороги» з професійною кваліфікацією «інженер-будівельник»; 2017 р. – закінчила Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» з професійною кваліфікацією «інженер з геодезії та землеустрою». 

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми.  У 2006 році захистила докторську дисертацію за тією ж спеціальністю.  

Основні напрямки наукових досліджень: методологія проектування реконструкції автомобільних доріг з урахуванням екологічних показників; інституційний розвиток та вдосконалення земельно-кадастрових та проектно-вишукувальних робіт; функціонування аеропортів та аеродромів.

Автор понад 131 наукових праць, у т.ч. 4 монографії, 20 навчально-методичних розробок, у т.ч. 3 навчальних посібника, багатьох нормативних документів.

Завідувач кафедри «Вишукувань та проектування доріг та аеродромів» у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ) 2010-2017 рр.;

Нагороди і відзнаки:

– почесний дорожник України;

– диплом першого ступеня за наукову роботу «Визначення фрикційних показників аеродромних покриттів» 2016р.(керівник наукової роботи);

– лауреат 14 обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри», 2013 р;

– золота медаль у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи» Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра - 2012», 39-31 березня 2012

– переможець конкурсу Київської районної ради міста Харкова «Жінка року – 2007» за наукові досягнення в номінації «Будівництво та архітектура».

Батракова Анжеліка Геннадіївна (2017- 2021)

Здобула вищу освіту у Харківському автомобільно-дорожньому інституті за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми» у 1991 році. Після закінчення аспірантури у Харківському державному автомобільно-дорожньому технічному університеті (ХНАДУ) захистила у 2001 році кандидатську дисертацію за темою «Енергозберігаюче трасування автомобільних доріг з урахуванням екологічних і ергономічних вимог системи «водій-автомобіль-дорога-середовище».

У 2014 році захистила докторську дисертацію за темою «Методологія моніторингу дорожніх одягів нежорсткого типу із застосуванням геороадіолокаційних технологій».

З 1987 року працює на кафедрі Вишукувань і проектування автомобільних доріг, з 2017 р. по 2021 р. – завідувач кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою. З 2021 р. проректор з науково-педагогічної роботи ХНАДУ.

Участь у редакційних колегіях фахових видань України: Є головним редактором збірника наукових праць «Вісник ХНАДУ», членом редакційної колегії науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво», членом редакційної колегії науково-технічного збірника «Дороги і мости».

З 2015 р. по нинішній час – член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Транспортні споруди на автомобільних дорогах».

Член спеціалізованої вченої ради Д.64.059.01 при Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

Участь у редакційних колегіях фахових видань України, науково-методичних комісіях и експертних радах МОН України:

Є головним редактором збірника «Вісник ХНАДУ»; членом редакційної колегії збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво»; членом редакційної колегії збірника «Автомобільний транспорт»;

Є членом науково-технічної ради Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор»;

Є членом експертної групи  МОН України з розгляду робіт, представлених на здобуття Премії КМУ за напрямом «Високотехнологічне машинобудування та охорона навколишнього природного середовища»; членом експертної групи МОН України з розгляду робіт, що фінансуються за кошти державного бюджету; членом НМК «Науково-методична комісія з будівництва та технологій» (підкомісія «Геодезія та землеустрій») сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України; членом експертної групи з відбору проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України; заступник голови експертної групи МОН України з проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Технічні науки».

Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Нагородження: почесний знак «Почесний викладач ХНАДУ (ХАДІ)»; почесний знак «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІІ ступеня; почесний знак «Почесний професор ХНАДУ»; Подяка Міністерства освіти і науки України, Грамота Міністерства освіти і науки України; Почесна Грамота  Міністерства освіти і науки України

Основні напрями наукової діяльності. Наукові інтереси: Автоматизоване проектування автомобільних доріг, методи неруйнівної діагностики автомобільних доріг, методи розрахунків та оцінка техніко-експлуатаційного стану дорожніх одягів; ГІС автомобільних доріг; геодезичне забезпечення проектування та будівництва автомобільних доріг.

Дорожко Євген Вікторович (2021 - по т.ч.)

У 2009 році здобув вищу освіту у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми».

Після закінчення аспірантури у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті захистив дисертаційну роботу за темою «Удосконалення методу розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі» на здобуття ступеню кандидат технічних наук у 2016 році за спеціальністю «Автомобільні шляхи та аеродроми».

У 2019 році на підставі рішення атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

Здобув другу вищу освіту за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» у 2019 році та отримав кваліфікацію магістр.

З 2009 року по 2011 рік працює на кафедрі вишукувань та проектування автомобільних доріг на посаді викладача-стажиста, з 2011 року по 2014 рік аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з відривом від виробництва, з 2014 року по 2017 рік асистент кафедри вишукувань та проектування доріг і аеродромів, з 2017 року доцент кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою. З 2021 р. по теперішній час завідувач кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою.

Нагородження:1. Подякою ректора ХНАДУ за активну участь в Автопробігу ХНАДУ-2010 (Харків – Охтирка – Миргород – Лубни – Черкаси – Кременчук – Харків) «Молодь за безпеку дорожнього руху» у 2010 році.2. Грамотою ректора ХНАДУ «З нагоди святкування Дня науки та за багаторічну плідну роботу» у 2016 році.3. Подякою ректора ХНАДУ «За сумлінну працю, особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника» у 2017 році.4. Грамотою ректора ХНАДУ «За багаторічну та сумлінну працю та з нагоди святкування Дня автомобіліста і дорожника» у 2018 році.5. Почесною грамотою Адміністрації Київського району Харківської міської ради «За трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди Дня науки» у 2018 році.6. Подякою Харківського міського голови «За сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – Дня науки» у 2019 році.

Основні напрями наукової діяльності та наукові інтереси охоплюють проблеми: інженерно-геодезичних вишукувань автомобільних доріг, конструювання та розрахунку нежорстких дорожніх одягів, методів цифрового моделювання місцевості.