Освітньо-професійна програма "Інженерна геодезія"

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Освітня програма

Інженерна геодезія

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітній ступінь

Магістр

Конкурсні показники для вступу у 2023 році

Бюджетна форма

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
2. Фаховий іспит ХНАДУ

Контрактна форма

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
2. Фаховий іспит ХНАДУ  

Термін навчання за ОП

Денна та заочна форма навчання - 1 рік 4 місяці

Вартість навчання

Денна форма - 16 500 грн;

Заочна форма - 12 000 грн

Короткий опис програми

 

Забезпечення підготовки зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» та формування здатності динамічно поєднувати спеціалізовані концептуальні наукові та практичні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері геодезії і землеустрою, спеціалізовані уміння і навички розв’язання проблем, які необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності, комунікативні навички з автономною діяльністю та відповідальністю під час розв’язання складних задач у широких або мультидисциплінарних контекстах і практичних проблем у галузі геодезії та землеустрою, що потребують нових стратегічних підходів; формування особистості, соціальної активності та громадянської позиції, що передбачає критичне осмислення професійних, наукових і соціальних проблем.  

Об’єкти вивчення та діяльності: теорії, методики, технології створення та розвитку інфраструктури геопросторових даних; топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності; землеустрою, моніторингу та оцінки земель.

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні комплексні прикладні завдання, зокрема дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері геодезії та землеустрою.

Теоретичний зміст предметної області: принципи, концепції, теорії створення та розвитку інфраструктури геопросторових даних; топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності; землеустрою, моніторингу та оцінки земель у міждисциплінарних контекстах.

Методи, методики та технології: аналітичні та експериментальні методи та методики дослідження предметної області, цифрові та геоінформаційні технології.

Інструменти та обладнання: прилади, обладнання, устаткування, засоби програмно-технічного, інформаційного забезпечення, інструменти.   

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у галузі інженерної геодезії, сучасних методах інструментальних вимірювань та засобах і методах обробки результатів геодезичних вимірювань, впровадженні інноваційних технологій у професійну діяльність. Орієнтація – професійна, інноваційна, дослідницька діяльність у галузі геодезії та землеустрою.  

Інтеграція фахової підготовки з інноваційною, пошуководослідницькою діяльністю. Практична підготовка на базі навчальних лабораторій ХНАДУ, у науково-дослідних установах, державних підприємствах цивільного та транспортного будівництва. Проведення занять з окремих дисциплін на базі провідних державних підприємств у галузі геодезії із залученням професіоналів-практиків.  

Переваги програми

 

Випускники освітньої програми «Інженерна геодезія» отримують знання та навички, необхідні при організації і проведенні геодезичних робіт та землевпорядного проектування.

Високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті.

Можливість успішної подальшої професійної та наукової кар’єри фахівця у відповідних спеціалізаціях.

Поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою ХНАДУ та стейкхолдерів на основі договорів про співпрацю.

При вивченні освітніх компонент, роботі у складі наукових гуртків кафедри, проходженні переддипломної практики та дипломному проектуванні здобувачі використовують оптико-механічне і сучасне електронне обладнання від провідних виробників: Leica, Trimble, Sokkia та інші.

В університеті наявні комп’ютерні класи для проведення лабораторних занять із фахових дисциплін.
Студенти здобувають практичних навиків з автоматизованої обробки результатів геодезичних вимірювань та цифровому моделюванні у програмних комплексах AutoCAD, Autodesk AutoCAD Civil 3D, Digitals, MapInfo, ArcGIS, QGIS, Credo, Topocad).

Широкий вибір вакансій на ринку праці в галузі геодезичного супроводу будівництва та землеустрої.

Академічна мобільність

 

За для організації програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти якi навчаються на другому (магiстерському) рiвні вищої освiти Харківський національний автомобільно-дорожній університет, в тому числі кафедра Проектування доріг, геодезії і землеустрою активно співпрацює з іншими університетами України та з різними зарубіжними університетами.

Співраця з різними університетами є метою задля:

  • пiдвищення якостi теоретичної та практичної пiдготовки здобувачів освіти у ЗВО;
  • розширення можливостей ЗВО у набуттi досвiду проведення науково-дослiдної роботи та впровадження її результатiв;
  • посилення iнтеграцiї освiти i науки, розвитку подaльших наукових дослiджень у межах України та за кордоном;
  • обмiну досвiдом у сферi навчально-педагогiчноi роботи мiж закладами вищої освiти Украiни та за кордоном.  

Детальніше за посиланням

Посади, які можуть обіймати випускники

 

Науковий співробітник, інженер-проектувальник, інженер-дослідник в галузі геодезії та землеустрою, викладач, асистент вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу, фахівець з геодезії на топографогеодезичних підприємствах, фахівець з інженерної геодезії на будівельних підприємствах та інжинірингових компаніях.  

Установи-партнери

 

– ТОВ "Автомагістраль-Південь";

– Навігаційно-геодезичний центр;

– ДП "Дороги Харківщини";

– Державний інститут «Укрдіпродор - Харківдіпрошлях»;

– ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»;

– ПрАТ «Харківметропроект»;

– Східна регіональна філія ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство";

– ТОВ "ІПІТ";

– Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області;

– ТОВ_УКРГЕО-ПРОЕКТ_МС;

– ДП «Харківський науково-дослідний проектний інститут землеустрою».

Додаткова інформація

 

Відповідальні за роботу з абітурієнтами:

Фоменко Галина Романівна, доцент кафедри

+38 (097) 529-71-93

 

 Урдзік Сергій Миколайович, доцент кафедри

+38 (067) 593-50-92

 

Саркісян Гор Саркісович, доцент кафедри, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії

+38 (050) 148-73-55

Контактна інформація

 

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Моніторинг та обговорення

Залишить питання або пропозицію