НМТ - це єдиний мультидисциплінарний тест. В результаті проходження тесту абітурієнт має отримати 3 різні оцінки (українська мова, математика та історія України) за 200-бальною шкалою.

Якщо абітурієнт отримав всі 3 позитивні оцінки з предметів, то він може вступати на бюджет на освітній ступінь бакалавр. Якщо він отримав оцінку тільки за 1 предмет, то він може вступати виключно на контракт.

Але якщо він отримав 2 оцінки, то він має 2 варіанта вступу:

  1. Вступати на контракт шляхом подавання Мотиваційного листа (на бакалавра або молодшого бакалавра)
  2. Вступати на молодшого бакалавра на бюджет (якщо складені українська мова та історія України)

Переваги вступу на молодшого бакалавра:

  • менша вартість контракту;
  • отримання диплому про вищу освіти вже через 2 роки та отримання права працювати;
  • вступ на бюджетну форму навчання, навіть якщо склав лише 2 предмети НМТ;
  • після закінчення 2 років навчання, можливість продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Освітньо-професійна програма "Геодезія та землеустрій"

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Освітня програма

Геодезія та землеустрій

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітній ступінь

Молодший бакалавр

Предмети НМТ (ЗНО) 2022 року

Для вступників із шкіл та училищ, технікумів та коледжів:

Бюджетна форма. 
1 Українська мова (НМТ) або українська мова або українська мова та література (ЗНО)
2 Математика або історія України (НМТ) чи предмет ЗНО на вибір вступника

Контрактна форма. 
1 Мотиваційний лист   

Термін навчання за ОП

1 рік 9 місяців

Вартість навчання

Денна форма - 9 000 грн/рік.

Короткий опис програми

 

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у галузі геодезії та землеустрою, сучасних методах інструментальних вимірювань та засобах і методах обробки результатів геодезичних вимірювань, впровадженні інноваційних технологій у професійну діяльність та орієнтує на подальшу практичну професійну діяльність.

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» та формування у майбутнього фахівця здатності поєднувати теоретичні знання, практичні навички і вміння для автономного та відповідального розв’язування типових спеціалізованих задач підвищеної складності у сфері геодезії та землеустрою;  формування здатності до покращення результатів власної діяльності, зокрема через подальше навчання з певним ступенем автономії.

Сформувати здатності до виробничої і наукової діяльності; соціальної активності та громадянської позиції; формування особистості.

Освітня програма спрямована на підготовку студентів до професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, навчальних та виробничих практик, самостійної роботи. Обов’язковим є проходження виробничої практики, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні виробничі завдання.

Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах ХНАДУ функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані геодезичними приладами, сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані досвідчені спеціалісти.

Переваги програми

 

Випускники освітньої програми «Геодезія та землеустрій» отримують знання та навички, необхідні при організації і проведенні геодезичних робіт та землевпорядного проектування.

Високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті.

Можливість успішної подальшої професійної та наукової кар’єри фахівця у відповідних спеціалізаціях.

Поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою.

При проведенні практичних занять використовуються сучасні прилади (теодоліти та нівеліри Leica, GPS станція).

В університеті наявні комп’ютерні класи для проведення лабораторних занять із фахових дисциплін.
Студенти набувають навиків проектування з використанням програм AutoCAD, Digitals, MapInfo, ArcGIS, Credo).

Широкий вибір вакансій на ринку праці в будівельній галузі.

Академічна мобільність

 

Реалізація освітньої програми передбачає можливість участі студентів у Міжнародних конференціях; науково-дослідного стажування студентів за програмою Еразмус+.

Посади, які можуть обіймати випускники

 

Молодший бакалавр з геодезії та землеустрою спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» може здійснювати професійну діяльність у сфері геодезії та землеустрою. Фахівець здатний виконувати професійну роботу за такими угрупованнями (відповідно до ДК 003:2010):

– технік-аерофотограметрист;

– технік-геодезист;

– технік-землевпорядник;

– технік-картограф;

– технік-маркшейдер;

– технік-топограф;

– технік-топограф кадастровий;

– технік-фотограмметрист.

Установи-партнери

 

– Компанія "Кредо-Диалог";

– Державний інститут «Укрдіпродор»;

– ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»;

– ПрАТ «Харківметропроект»;

– ДП «Державне аерогеодезичне підприємство»;

– ДП «Харківський науково-дослідний проектний інститут землеустрою».

Додаткова інформація

 

Відповідальні за роботу з абітурієнтами:

 

Фоменко Галина Романівна, доцент кафедри

+38 (097) 529-71-93

 

Урдзік Сергій Миколайович, асистент кафедри

+38 (067) 593-50-92

 

Саркісян Гор Саркісович, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії

+38 (050) 148-73-55

Контактна інформація

 

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Моніторинг та обговорення

Залишить питання або пропозицію