Науквово-дослідна робота студентів на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою має розвиток у роботі студентського наукового гуртка, що являть собою творчий студентський колектив, який формується за напрямками наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри:

  • "Актуальні проблеми та технології проектування автомобільних доріг і аеродромів. Сучасні технології САПР автомобільних доріг. Автоматизоване проектування автомобільних доріг і аеродромів. ЦММ, ЦМР" Керівник гуртка: доц. Арсеньєва Н.О. Наукові керівники: проф. Батракова А.Г. доц. Дорожко Є.В. доц. Коваленко Л.О. доц. Фоменко Г.Р. доц. Урдзік С.М. доц. Саркісян Г.С.;
  • "Актуальні проблеми інженерної геодезії. Сучасні технології геодезичних робіт".  Керівник гуртка: доц. Мусієнко І.В. Наукові керівники: доц. Дорожко Є.В. проф. Батракова А.Г. доц. Пілічева М.О. доц. Арсеньєва Н.О. доц. Саркісян Г.С.
  • "Геодезія та землеустрій". Керівник гуртка: доц. Тимошевський В.В. Наукові керівники: доц. Казаченко Л.М. доц. Тимошевская Т.І.

Зміст занять гуртка різноманітний і включає:

  • Поглиблене вивчення окремих питань навчальної програми, які викликають найбільший інтерес у студентів;
  • Ознайомлення з життям, професійною діяльністю відомих вчених;
  • Проведення відкритих занять гуртка, де студенти звітують про результати проведених досліджень, демонструють зібрані матеріали;
  • Зустрічі зі спеціалістами-практиками, науковими діячами.

На засіданнях студентського наукового гуртка створюються сприятливі умови для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів університету, обговорюються актуальні науково-практичні та теоретичні питання.

У процесі діяльності наукового гуртка здійснюється проведення «круглих столів» та семінарів, під час яких студенти-гуртківці виступають з доповідями та науковими повідомленнями. Особлива увага на засіданнях приділяється залученню студентів до збору, аналізу та узагальненню кращого практичного досвіду, презентаціям кращих наукових робіт, а також підготовці студентів до участі у наукових конференціях, що сприяє впровадженню результатів студентських робіт у практику, опублікуванню статей, тез доповідей у наукових журналах, збірках.

Заняття в групі сприяють інтелектуальному і професійному розвитку студентів, оскільки під час роботи над індивідуальною темою вони вчаться самостійно орієнтуватись у потоках інформації та ефективно підбирати матеріал для своїх доповідей. Тематика групи достатньо об’ємна, цікава і складна, тому вимагає від студентів систематичної, наполегливої і клопіткої роботи.  

На сьогоднішній день наукова діяльність є невід’ємною складовою освітнього процесу і слугує інструментом інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності у системі вищої освіти.

Наукова робота студентів є невід’ємною складовою їх навчального процесу, тому студенти приймають активну участь в наукових заходах, де розвивають свої творчі здібності, здобувають необхідні навички проведення самостійного наукового процесу та роботи з сучасними методами науково-дослідної роботи.

Починаючи з перших курсів, студенти приймать активну участь в різних заходах ХНАДУ або іншого університету України, де здобувають свою першу наукову практику. Складаючи доповідь на задану тему, юний дослідник отримує набагато більше, ніж він на той момент може оцінити.