ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ КАФЕДРІ ЕКОЛОГІЇНавчальна лабораторія Екологічної безпеки кафедри Екології забезпечують набуття навичок роботи з хімічним, біологічним і мікробіологічним обладнанням, з обладнанням щодо виміру концентрацій забруднюючих речовин в повітрі, проведення біологічних досліджень (біоіндикація, біотестування). Це лабораторне обладнання та сучасні програмні засоби для проведення занять.    

Серед незадіяних можливостей з розвитку індивідуальної траєкторії навчання та врахування пропозицій студентів слід визначити створення декількох навчально-виробничих комплексів з використанням матеріально-технічної бази потенційних роботодавців,  активізацію участі у програмах академічної мобільності. Для реалізації цих задач кафедрою створений навчальновиробничий комплекс на базі НДУ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ» і Інституту проблем машинобудування ім. А.Н. Подгорного НАН України.

Під координаційним керівництвом кафедри екології в університеті працює  ЦЕНТР КЛІМАТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (ЦКМ). Центр створено з метою втілення в освітню складову навчальних планів кафедри екології ХНАДУ досліджень кліматичного менеджменту для прискорення інтеграції в світовий кліматичний ринок і реалізації світових вимог по кліматорегулюванню шляхом впровадження в освітню складову кращих європейських практик у сфері запобігання зміни клімату, адаптації та мінімізації наслідків.