ЛАБОРАТОРІЯ "ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ" ПРИ КАФЕДРІ ПРОЄКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮНавчальна лабораторія геодезії є структурним підрозділом кафедри проектування доріг, геодезії i землеустрою, яка створена для організації та проведення освітньої, методичної і наукової діяльності із забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти усіх освітньо-квалiфiкацiйних рівнів у галузях знань, що пов’язані з геодезичним обладнанням.

Основні задачі лабораторії:

  • сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів освітніх рівнів молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування практичних навичок, вмінь та ключових для даного фаху компетентностей;
  • підготовка та проведення на високому науковому, методичному i технічному рівні лабораторних, практичних, факультативних, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін кафедри, планами роботи студентських наукових гуртків i факультативів та методичними рекомендаціями щодо їхнього виконання;
  • створення належних умов для підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету, інших закладів освіти та організацій;
  • формування методичної бази кафедри для забезпечення освітнього процесу i самостійної роботи здобувачів;
  • створення учасникам освітнього процесу безпечних умов праці та навчання відповідно до чинних законодавчих актів.

Вивчення геодезичних вимірів починається з отримання навичок роботи з оптичними геодезичними приладами – теодоліт, нівелір тощо.

За навчальними лабораторіями з геодезії закріпленні аудиторії 454 та 461 навчального корпусу дорожньо-будівельного факультету ХНАДУ.    


Заняття проводяться в спеціально обладнаній навчальній лабораторії геодезії на кафедрі проектування доріг, геодезії і землеустрою, де кожен студент має змогу окремо на заняттях чи самостійно працювати з геодезичними приладами. 


Лабораторія оснащена усіма видами геодезичного обладнання, починаючи від оптичних теодолітів і нівелірів і закінчуючи сучасними електронними тахеометрами і нівелірами, GPS приймачами, лазерними далекомірами тощо. 

 

 


У лабораторії геодезії на молодших курсах студенти здобувають навички роботи із оптичними теодолітами 2Т-30М, 2Т-30П, та теодолітами 4Т–30П, оптичними нівелірами Н-3К і нівелірами STAL 1032 та Na324 виробництва Leica та Sokkia, оптичними рейками, мірними стрічками. 


На старших курсах та у складі наукових гуртків студенти працюють із електронним геодезичним обладнанням кафедри, а саме лазерними далекомірами Disto D 5, електронними тахеометрами 3ТА-5, електронними цифровими нівелірами LEICA SPRINTER, GPS приймачами та електронним тахеометром моделі Leica TS03 5" R500 тощо.


У рамках вивчення дисциплін геодезичного циклу та при роботі у складі наукового гуртка, студенти удосконалюють практичні навички у роботі з геодезичним обладнанням та підвищують майстерність вирішення  практичних задач у галузі геодезії і землеустрою використовуючи обладнання лабораторії геодезії у польових та промислових умовах.