ХНАДУ. СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ТА ВАЖЕЛІ КЕРУВАННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Глобальні проблеми, такі як зміна клімату, виклики часу, необхідність до енергонезалежності та мобільності в умовах сьогодення диктують необхідність невідкладної трансформації нашого способу життя, нашого менталітету та наших звичок. Для того щоб ці зміни стали реальністю, нам потрібні нові практичні професійні навички, ціннісні орієнтири та поведінкові установки, які забезпечать побудову стійкішого суспільства. Система освіти повинна реагувати на цю нагальну потребу за допомогою формулювання відповідних завдань та змісту навчання, застосування інноваційних методик, що розширюють можливості здобувачів всіх рівнів освіти, активного заохочення до запровадження принципів сталого розвитку в структурах управління освітніх установ. Таке розуміння значущості адекватного реагування з боку систем освіти отримало наочне відображення в новому Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 р. У цьому документі освіта представлена у вигляді окремої цілі у сфері сталого розвитку (ЦСР 4). Цілий ряд інших цілей у сфері сталого розвитку (ЦУР) також включає завдання та цільові показники, пов'язані з освітою. Освіта – це одночасно самостійна мета та засіб для досягнення решти всіх ЦСР. Вона є не тільки невід'ємною частиною, а й ключовим чинником сталого розвитку. У зв'язку з цим освіта є найважливішою областю з погляду реалізації ЦСР в державі та запровадження принципів сталого розвитку у структурі управління та освітнього процесу у провідних освітніх установах. 

Харківській національний автомобільно-дорожній університет цілком впроваджує сучасні механізми та важелі керування сталим розвитком освітнього та наукового процесів. Ректор та висококваліфікований професорсько-викладацький склад університету забезпечують завдання навчання з ЦСР 4 «Якісна освіта», впроваджуючи їх на всіх рівнях освітнього процесу.

Всі освітні програми, за якими здобувачі вищої освіти в ХНАДУ в період з 16 по 29 грудня 2022 року захищають кваліфікаційні роботи, мають в структурі три основних напрями ЦСР4: 1) Навчально-пізнавальні, які включають усвідомленість  здобувачами важливої ролі освіти та навчання протягом усього життя для всіх (формальне, неформальне та інформальне навчання) як основних факторів сталого розвитку, що сприяють покращенню життя людей та досягненню ЦСР; 2) Соціально-емоційні, які включають здатність здобувачів вести роз'яснювальну роботу щодо важливості забезпечення якісної освіти для всіх, використання гуманістичного та цілісного підходу до освіти, запровадження принципів ОУР та відповідних підходів; 3) Поведінкові - визнання іманентної  цінності освіти та здатність оцінити та визначити власні освітні потреби у сфері особистісного зростання, визнання  важливості наявності навичок та вмінь для покращення якості свого життя, зокрема, з погляду отримання роботи чи відкриття власної справи.

20 грудня 2022 року попри всі сучасні труднощі успішно відбулася процедура підтвердження набуття здобувачами компетентностей та результатів навчання, що визначені Стандартами вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Захист кваліфікаційних робот пройшов за допомогою цифрових технологій навчання в он-лайн режимі. Для викладачів кафедри екології, яка є випусковою для всіх рівнів освіти за спеціальністю 101 "Екологія", це вже відпрацьована процедура; набуття додаткових професійних навичок з цього напряму вони здійснюють постійно, засвоюючи матеріали курсів, вебінарів тощо.     

ХНАДУ з 2020 року здійснює підготовку магістрів за грантової підтримки Європейського союзу. За освітньою програмою другого освітнього рівня «Екологічна безпека» вперше пройшли  підготовку та успішно завершили навчальний модуль «Кліматичний менеджмент» (22 кредити ECTS) в рамках реалізації міжнародного проекту Erasmus+ «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» (CLIMAN ) 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP здобувачі другого рівня освіти за спеціальністю 101 «Екологія». (Проект CLIMAN реалізується в ХНАДУ за підтримки Європейського виконавчого агентства з освіти та культури з 15 листопада 2020 року по 14 травня 2023 року.)

Державна екзаменаційна комісія (Наказ№110), розглянувши кваліфікаційні роботи магістрів дорожньо-будівельного факультету за спеціальністю 101 "Екологія", Освітня програма – «Екологічна безпека», оцінила їх на вищі бали  від 95 до 98 балів. Дискусії щодо актуальності тематики кваліфікаційних робот відбулися під час апробації під час проведення передзахисту. Всі зауваження та рекомендації після узгодження з стейхолдерами типових груп (користувачі продуктів, послуг; партнери – організації, бази проходження практики тощо) були враховані, внесені корегування (за необхідністю) до пояснювальних записок кваліфікаційних робот. Всі роботи були виконані за замовленням підприємств/ організацій, які надали супровідні рецензії до всіх кваліфікаційних робот. Згідно  Положення про Екзаменаційні комісії вищих навчальних закладів за результатами було вирішено  присвоїти кваліфікацію магістра з екології за спеціальністю 101 "Екологія" всім здобувачам вищої освіти, які пройшли захист. Три здобувачі  (Федоренко І.О., Сосновський С.Є., Оковита Я.С.) отримали диплом з відзнакою.     

Головуючим був старший дослідник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України Зіпунніков Микола Миколайович. Він відзначив, що в роботах усіх здобувачів були присутні глибокі наукові дослідження. На думку стейкхолдерів з групи роботодавців, кваліфікаційні роботи включали конструкторські розробки. Комісія рекомендувала до опублікування результатів роботи всіх здобувачів, а також рекомендувала їх до навчання за 3 рівнем (доктор  phD) вищої освіти.  ХНАДУ чекає на майбутніх докторів phD всіх магістрів 2022 року і запрошує долучатися всіх інших потенційних здобувачів, хто вирішив зараз зв’язати своє життя з наукою!