ХНАДУ та ЮНЕСКО. Партнерство у сфері екологічної освіти

Форум членів Партнерства з екологізації освіти

Четвер, 18 травня 2023 р.

13:30 – 15:00 за центральноєвропейським літнім часом

Вебінар 1. Будь ласка, зареєструйтесь тут: https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tZ0pd-2uqzorG9cx9fi1P581c5RFVQJxIBhG

Колектив Харківського національного автомобільно-дорожнього університету зацікавлений в партнерських відносинах заради кліматично нейтрального майбутнього. На базі ХНАДУ створено за допомогою програми  ЕС  і почав функціонувати Центр  кліматичного менеджменту.  Зміна клімату є одним із найнагальніших пріоритетів міжнародного співтовариства, і роль освіти набуває все більшого визнання, особливо з прийняттям Паризької угоди та програми дій щодо розширення прав та можливостей у галузі клімату у практикуючих спільнотах. Перша в історії міжміністерська сесія зі зміни клімату та освіти, проведена на COP26 у Глазго, де 27 країн зобов'язалися збільшити між секторальну співпрацю в галузі боротьби зі зміною клімату, була посилена молоддю через Конференцію молоді, що закликає уряди, прийняти молодіжний рух як співавторів у трансформацію. зелений соціальний перехід.  Друга міжміністерська сесія з освіти в галузі зміни клімату відбулася на COP27 в Шарм-Ель-Шейху, Єгипет, де була підкреслена гостра необхідність включення освіти в галузі зміни клімату в основний компонент навчальної програми до 2025 р. і надало імпульс напередодні СОР. Спираючись на це, Партнерство з екологізації освіти (GEP), яке було сформовано з ініціативи Освітнього саміту у вересні 2022 р. як глобальна ініціатива щодо забезпечення сильних, скоординованих та комплексних дій, які допоможуть країнам прискорити заходи у відповідь у галузі освіти для підготовки інноваційно утвореної молоді , що розбирається у питаннях екологічно чистих та нейтральних технологій для зеленої трансформації глобального суспільства.

Вебинар №1 Форуму членів Партнерства з екологізації освіти, концептуальний анонсований зміст:

Метою є досягнення такого результату, щоб кожен учень придбав знання, навички, цінності та погляди на боротьбу зі зміною клімату та сприяв сталому розвитку. Як відкрита та інклюзивна спільнота практиків, яка включає понад 700 організацій та 56 держав-членів, GEP прагне «дати кожному учневі готовність до клімату» за допомогою 4 основних напрямків діяльності: «Озеленення шкіл»; Навчальна програма з екологізації; Озеленення; Підготовка вчителів, потенціал системи освіти та екологізація спільнот. Натхнені баченням і лідерством Об'єднаних Арабських Еміратів, що приймає сторони COP28,організатори спланували вебінар для того,    щоб поділитися останніми подіями у підготовці до COP28 та визначити можливі для забезпечення COP28 є ключовою віхою для досягнення мети екологізації освіти до 2030року.

KhNADU and UNESCO. Partnership in the field of environmental education

Forum of members of the Partnership for Environmentalization of Education

Thursday, May 18, 2023

13:30 – 15:00 Central European Summer Time

Webinar 1. Please register here:

https://unescoorg.zoom.us/meeting/register/tZ0pd2uqzorG9cx9fi1P581c5RFVQJxIBhG

The team of the Kharkiv National Automobile and Highway University is interested in partnership relations for the sake of a climate-neutral future. The Center for Climate Management was created on the basis of the KhNADU with the help of the EC program and began to function. Climate change is one of the most urgent priorities of the international community, and the role of education is increasingly recognized, especially with the adoption of the Paris Agreement and the Agenda for Climate Empowerment in Communities of Practice. The first-ever inter-ministerial session on climate change and education, held at COP26 in Glasgow, where 27 countries pledged to increase cross-sectoral cooperation on climate change, was strengthened by youth through the Youth Conference, which calls on governments to embrace the youth movement as co-authors into transformation. green social transition. The second inter-ministerial session on climate change education was held at COP27 in Sharm El Sheikh, Egypt, which highlighted the urgent need to include climate change education as a core component of the curriculum by 2025 and provided momentum ahead of the COP. Building on this, the Greening of Education Partnership (GEP), which was launched at the Education Summit in September 2022 as a global initiative to ensure strong, coordinated and comprehensive action to help countries accelerate the education response to prepare an innovative young people who understand the issues of ecologically clean and neutral technologies for the green transformation of global society.

Webinar No. 1 of the Forum of Members of the Partnership for Environmentalization of Education, conceptual announced content:

The aim is to achieve such an outcome that each student acquires the knowledge, skills, values and attitudes to combat climate change and contribute to sustainable development. As an open and inclusive community of practitioners comprising more than 700 organizations and 56 member states, GEP aims to "make every student climate ready" through 4 main areas of action: "Greening Schools"; Educational program on environmentalization; Landscaping; Teacher training, the potential of the education system and greening of communities. Inspired by the vision and leadership of the United Arab Emirates, the host of COP28, the organizers have planned a webinar to share the latest developments in preparation for COP28 and identify possible ways to ensure COP28 is a key milestone for achieving the goal of greening education by 2030.