ХНАДУ – ЗЕЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Не зважаючи на збройний конфлікт та важкий екологічний стан здобувачі вищої освіти та колектив  університету відмітили,   як завжди,  Всеукраїнський День довкілля та Всесвітній день довкілля. Всеукраїнський День довкілля був  започаткований   6 серпня 1998 року згідно з Указом Президента України «Про День довкілля» № 855/98, після Стокгольмської конференції   з довкілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху. День відкриття конференції (5 червня 1972 року) прийнято вважати Всесвітнім днем охорони довкілля. Щодо цього питання на конференції було прийнято окрему резолюцію. На думку більшості дослідників у 1972 р. покладено початок формування нової галузі міжнародного права — міжнародного права довкілля.     

Декларація визначила основні напрямки та принципи міжнародно-правової охорони довкілля у таких сферах як: раціональне використання природних ресурсів; збереження флори і фауни попередження забруднення довкілля (включаючи моря); зв'язок між охороною довкілля та соціально-економічним розвитком; демографічні питання; управління охороною довкілля; наукові дослідження; освіта. Стокгольмська декларація вперше в світі закріпила ряд міжнародно-правових принципів: визнання права людини жити у сприятливому довкіллі і обов'язку його охороняти (Принцип 1); принцип суверенного права держав розробляти свої природні ресурси та відповідальності за завдання шкоди довкіллю інших держав (Принцип 21); принцип співробітництва у вирішенні екологічних проблем (Принцип 24). Також 20 квітня 1973 року була заснована UNEP (United Nations Environment Network) - Екологічна програма ООН, яка зараз є основним фундатором  розробки,  організації  та ідеології впровадження екологічних принципів у життя планети та людства,  обираючи щороку певне питання для зосередження уваги світової спільноти.  Ідея започаткування свята в Україні спочатку  полягала у проведенні Всеукраїнської акції "Дерево-Життя", залучаючи якомога більше свідомих громадян до висадки дерев, як стратегічної цілі відновлення лісів України, зменшення забруднення повітря, скорочення викидів вуглецю. Останні десять років серед ключових проблем були дика природа, ліси та пластикові відходи. У той же час жодного разу не підіймались питання шкоди довкіллю чи, зокрема, екоциду під час збройної агресії та безперервних військових дій однієї країни проти іншої. І на тлі постійних масових ракетних обстрілів, радіоактивної небезпеки, тривалої окупації і всіх тих немислимих страждань, які принесла Україні повномасштабна війна, проблеми довкілля можуть здаватися неважливими. Але не для керівництва та колективу ХНАДУ. 

Ректор університету , професор  Віктор БОГОМОЛОВ із самого початку роботи на керівної  посаді  активно підтримує просунення «зелених» технологій як у функціонування та господарчу діяльність університету, так й у  сучасне методичне наповнення  освітніх програм , які пропонує університет для всіх бажаючих. Так в університеті діє програма «Зелена енергоефективність», завдяки якої частину енергопостачання університет здійснює за рахунок сонячних панелей, а поводженню із   відпрацьованими   енергоносіями навчають шляхом  організації  їхнього додаткового сбіру    для всіх бажаючих харків’ян.   ХНАДУ, який,  безумовно, є одним із провідних університетів технічного спрямування у державі, тем не менш має потужню екологічну складову та  підтримує унікальну єдність нових технологій із зеленим напрямом розвитку  , який  притаманний  європейським   сучасним  університетам. На базі ХНАДУ функціонує єдина в Україні кафедра ЮНЕСКО екологічного спрямування : кафедра «екологічно чисті технології». У 2022 році відмітила своє 30-річча із дня заснування   одна з перших кафедр екології в Україні, яка розпочала підготовку профільних фахівців для екологічної галузі.  Під керівництвом  завідувача кафедри, професора Наталії ВНУКОВОЇ , активно працює висококваліфікований колектив   кафедри екології . Кафедра  є випусковою за всіма рівнями вищої освіти та пропонує  на сьогодні чотири освітні програми для підготовки висококваліфікованих фахівців – екологів, попит на яких в державі постійно тільки збільшується у зв’язку із великою кількістю завдань   Зеленого Європейського курсу, який , не зважаючи на всі перешкоди, обрала наша держава , підписав  Зелену Угоду. «Green Deal» для України - не просто "зелена" угода, це - "зелене світло" до Європейського Союзу. Ще у серпні 2020 року Україна передала до Єврокомісії документ із викладом своєї позиції щодо реалізації Зеленої угоди. Це чіткий алгоритм дій до 2030 року, за яким викиди парникових газів мали б скоротитися вдвічі.    

У листопаді  2020 року кафедра екології долучилась  у складі потужного Консорціуму європейських та українських університетів  до реалізації Європейського проекту ЕРАЗМУС К2 «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP: CLIMAN (Міждисциплінарний пріоритет щодо зміни клімату) . У 2021 році на базі кафедри екології  вперше в ХНАДУ за підтримки та фінансування Європейського гранту  створено центр кліматичного менеджменту. У 2023 році кафедра екології  в рамках програми Erasmus+ Дія - Галузева вища освіта KA220-HED - співпраця Партнерство у вищій освіті долучилася до участі у наступному проекті «Transformational Learning Network for Resilience - Трансформаційна навчальна мережа для стійкості - Допомога українській вищій освіті для забезпечення стійкої та надійної реконструкції (післявоєнної) України  (TransLearnN), Номер проекту NA DAAD: 2023-1-DE01-KA220-HED-000157119:  TransLearnN Цілі проекту цілком відповідають Цілям сталого розвитку ( далі –ЦУР, англ. Sustainable Development Goals (SDGs)) та враховують посилення суспільно-політичної лідерської ролі університетів у контексті сталої реконструкції України; створення міждисциплінарної освітньої мережи для розробки та тестування інноваційних підходів до сталого розвитку  як у викладанні, так і в прикладних дослідженнях як внесок у (післявоєнну) стійкість процесів відновлення а також підтримку українських університетів на шляху до сталого управління університетами і долучення  студентів до участі у якості  агентів змін для сталого та стійкого до ризику розвитку. 

Керівником проектів від університету є професор Наталія ВНУКОВА. Починаючи з перших годин повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну колективом  ХНАДУ  ведеться наполеглива робота щодо активного опрацювання інноваційних технологій відновлення та реконструкції України і привернення уваги до проблем довкілля, у просуванні ідеї щодо усвідомлення громадянами, що глибокі рани, які військова  агресія завдає  екосистемам з унікальним рослинним і тваринним світом, потрібно буде вирішувати протягом наступних десятирічь саме тим фахівцям, які зараз отримують вищу освіту.  ХНАДУ, який розташований у самому серці Харкова - є візитною карткою наукового центра  міста, частиною його екосистеми. Харків’яни особливо відчувають на себе  спадки  війни, які  ще довго будуть  жахливим відлунням і загрозою й після того, як гармати стихнуть  і тому  вже зараз не  втрачати жодної хвилини для порятунку довкілля України. Для того  , щоб долучитися до цього, не обов’язково чекати Дня Довкілля. Краще за можливістю просто провести цей день з сім’єю на природі, взявши участь в акціях висадки дерев чи санітарного очищення в парках , обов’язково враховуючи  вимоги безпеки і обережності щодо замінованих  територій країни. Університети, і зокрема Харківський національний автомобільно-дорожній університет є флагманами колосального впливу в суспільстві щодо збереження та запровадження цілей сталого розвитку під час відновлення та розбудови процвітаючій України в майбутньому!

#ERASMUS #NEOUKRAINE  #CLIMAN  #TransLearnN #SDGs #eco_unesco_khnadu

Все буде ЕКО!     

KHNAHU is a GREEN EUROPEAN UNIVERSITY

Despite the armed conflict and the difficult environmental situation, students and staff of the university celebrated the All-Ukrainian Environment Day and World Environment Day as usual. The All-Ukrainian Environment Day was established on 6 August 1998 according to the Decree of the President of Ukraine "On the Environment Day" No. 855/98, after the Stockholm Environment Conference, which became one of the most important in the history of the environmental movement. The opening day of the conference (5 June 1972) is now considered World Environment Day. The conference adopted a separate resolution on this issue. According to most researchers, 1972 marked the beginning of the formation of a new branch of international law - international environmental law. The Declaration defined the main directions and principles of international legal environmental protection in the following areas: rational use of natural resources; conservation of flora and fauna; prevention of environmental pollution (including the sea); the relationship between environmental protection and socio-economic development; demographic issues; environmental management; scientific research; and education. The Stockholm Declaration was the first in the world to enshrine a number of international legal principles: recognition of the human right to live in a favourable environment and the obligation to protect it (Principle 1); the principle of the sovereign right of states to develop their natural resources and responsibility for causing damage to the environment of other states (Principle 21); the principle of cooperation in solving environmental problems (Principle 24). Also, on 20 April 1973, UNEP (United Nations Environment Network) was founded, which is now the main founder of the development, organisation and ideology of implementing environmental principles in the life of the planet and humanity, choosing a specific issue to focus the attention of the world community every year.  The idea of launching the holiday in Ukraine was initially to hold the All-Ukrainian Tree-Life campaign, engaging as many conscious citizens as possible in tree planting as a strategic goal of restoring Ukraine's forests, reducing air pollution and cutting carbon emissions. Over the past ten years, wildlife, forests and plastic waste have been among the key issues. At the same time, the issue of environmental damage or, in particular, ecocide during armed aggression and continuous military actions of one country against another has never been raised. And against the backdrop of constant massive rocket attacks, radioactive hazards, prolonged occupation and all the unimaginable suffering that a full-scale war has brought to Ukraine, environmental issues may seem unimportant. But not for the management and staff of KHNAHU. From the very beginning of his tenure, the Rector of the University, Professor Viktor Bohomolov, has been actively supporting the promotion of green technologies in the functioning and economic activities of the University, as well as in the modern methodological content of educational programmes offered by the University to all comers. For example, the university has a Green Energy Efficiency programme, which provides part of the university's energy supply through solar panels, and teaches people how to manage waste energy by organising additional collection for all Kharkiv residents.   KHNAHU, which is undoubtedly one of the leading technical universities in the country, nevertheless has a strong environmental component and supports a unique unity of new technologies with the green development trend that is inherent in European modern universities. KHNAHU is home to Ukraine's only UNESCO Chair in Environmental Studies, the Chair of Clean Technology. In 2022, one of the first departments of ecology in Ukraine, which began training specialised professionals for the environmental industry, celebrated its 30th anniversary.  Under the leadership of the Head of the Department, Professor Nataliia VNUKOVA, the highly qualified staff of the Department of Ecology is actively working. The department trains specialists of all levels of higher education and currently offers four educational programs for the training of highly qualified specialists - ecologists, the demand for which in the state is constantly increasing due to the large number of tasks of the Green European Course. Ukraine, despite all the obstacles, signed the Green Agreement. The "Green Agreement" for Ukraine is not just a "green" agreement, it is a "green light" for the European Union. Back in August 2020, Ukraine submitted a document to the European Commission in which it outlined its position regarding the implementation of the Green Deal. This is a clear action algorithm until 2030, according to which greenhouse gas emissions should be halved.

In November 2020, the ecology department joined the powerful Consortium of European and Ukrainian universities in the implementation of the European ERASMUS K2 project "Synergy of educational, scientific, managerial and industrial components for climate management and climate change prevention" 619119-EPP-1-2020-1-NL -EPPKA2-CBHE-JP: CLIMAN (Interdisciplinary Priority on Climate Change). In 2021, a climate management center was created for the first time at KHNAHU  on the basis of the Department of Ecology with the support and financing of a European grant. In  2023,  the department of ecology within the framework of the Erasmus+ program Action - Sectoral higher education KA220 - HED - cooperation Partnership in higher education joined the participation in the next project "Transformational Learning Network for Resilience - Helping Ukrainian higher education to ensure sustainable and of reliable (post-war) reconstruction of Ukraine (TransLearnN), Project number NA DAAD: 2023-1-DE01-KA220-HED-000157119: TransLearnN The goals of the project fully correspond to the Sustainable Development Goals (SDGs) and take into account the strengthening of the socio-political leadership role of universities in the context of sustainable reconstruction of Ukraine; creation of an interdisciplinary educational network for the development and testing of innovative approaches to sustainable development both in teaching and in applied research as a contribution to the (post-war) sustainability of recovery processes, as well as supporting Ukrainian universities on the way to sustainable university management and involving students in participation as agents changes for sustainable and risk-resistant development. The head of projects from the university is professor Nataliia VNUKOVA.

   Since the first hours of the full-scale Russian armed invasion of Ukraine, the KHNADU team has been working diligently to actively develop innovative technologies for the restoration and reconstruction of Ukraine and draw attention to environmental problems, promoting the idea of ​​citizens' awareness of the deep wounds that military aggression inflicts on ecosystems with a unique plant and the animal world, it will be necessary to decide within the next ten years precisely those specialists who are currently receiving higher education. KHNADU, which is located in the heart of Kharkiv, is a business card of the city's scientific center, part of its ecosystem. Kharkiv residents especially feel the legacies of the war, which will be a terrible echo and threat for a long time even after the guns have stopped, and therefore not a single moment should be lost now to save Ukraine's environment. In order to participate in this, it is not necessary to wait for Environment Day. If possible, it is better to simply spend this day with the family in nature, taking part in actions of planting trees or sanitary cleaning in parks, necessarily taking into account the requirements of safety and caution regarding mined areas of the country. Universities, and in particular the Kharkiv National Automobile and Road University, are flagships of enormous influence in society regarding the preservation and implementation of sustainable development goals during the restoration and development of a prosperous Ukraine in the future!

#ERASMUS #NEOUKRAINE  #CLIMAN  #TransLearnN #SDGs #eco_unesco_khnadu

Everything will be ECO!