Освітній рівень Доктор філософії PhD

Мета освітньої програми. Забезпечення підготовки кадрів вищої освітньої кваліфікації зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», та формування у майбутнього фахівця здатності поєднувати концептуальні та методологічні знання, уміння, навички в галузі знань чи у міжгалузевих контекстах для розв’язання значущих проблем у сфері будівництва та цивільної інженерії, розвитку нових ідей або процесів, проведення наукових досліджень та інновацій з високим ступенем самостійності, професійної та соціальної відповідальності, академічної доброчесності.

Предметна область. Галузь знань - 19«Архітектура та будівництво», спеціальність - 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія».

Об’єкти вивчення та діяльності: об’єкти транспортного будівництва, будівельні матеріали та конструкції, методи та технології їх проектування, будівництва, експлуатації, оцінювання та прогнозування стану.

Цілі навчання: набуття концептуальних знань у сфері будівництва та цивільної інженерії, що дозволяють розв’язувати значущі проблеми з проектування, будівництва та експлуатації об’єктів дорожньо-будівельного комплексу на засадах глибинного переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, наукових досліджень та інновацій.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, способи, методи дослідницької та інноваційної діяльності в будівництві та цивільної інженерії .

Методи, методики та технології: методи збору, опрацювання, аналізу, оцінки, моделювання, прогнозування, оптимізації систем і процесів, прийняття рішень; методики польових, камеральних, лабораторних, аналітичних досліджень; технології виробничих процесів, інформаційні технології у сфері будівництва та цивільної інженерії.

Інструменти та обладнання: інструменти, прилади, обладнання, устаткування та програмне забезпечення, для розв’язання задач будівництва та цивільної інженерії та проведення наукових досліджень.